• 4 වැනි මහල, සෙත්සිරිපාය,

  අදියර 1, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව

 • (011) 2887320

  info@scdp.lk

 • slidebg1
  උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන
  මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
 • slidebg1
  මහනුවර බහු විධ ප්‍රවාහන පර්යන්තය (KMTT)
  මහනුවර බහු ප්‍රවේශ ප්‍රවාහන පර්යන්ත (KMTT) ව්‍යාපෘතියේ පරමාර්ථය වනුයේ පවතින ප්‍රධාන බස්රථ පර්යන්තයන් තුනහි අවකාශිය
  විසිරුණු ස්වභාවය ඉවත් කිරීම හා ජනතාවට පහසු වන ආකාරයේ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියක් ඇති කිරීමයි..
 • slidebg1
  උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන
  SCDP වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අප ගැන

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහනේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන නාගරික සංවර්ධන වැඩසටහනක් ලෙස උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන හැදින්වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විතිය නගර, දේශීය දැක්මකින් යුක්තව තරගකාරී හා පරිසර හිතකාමී තත්වයන් යටතේ මනා අන්තර් නගර සම්බදතා වලින් සපිරි සංවර්ධන අරමුණු සහිතව , මහනුවර , ගාල්ල, සහ යාපනය නගර වල ලෝක බැංකු ණය ආධාර යටතේ සහ අනුරාධපුර නගරය තුල ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනයේ ණය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. දෙවන අදියර ලෙස කුරුණෑගල, රත්නපුර, දඹුල්ල හා ත්‍රිකුණාමලය යන නගරයන්හි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් සපයනු ලබන ණය ආධාර ආයෝජනය කිරීමට නියමිතයි. මෙම ආයෝජන හරහා යෝජිත උප ව්‍යාපෘතීන් මගින් පුළුල් නාගරික සේවා සහ නාගරික අවකාශය වැඩිදියුනුකිරීම මෙන්ම නගරයේ ආකර්ශනීයත්වය සහ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා වන පොදු කටයුතු වර්ධනය කිරීමද සිදුකෙරේ.

වැඩි විස්තර

මහනුවර නගරය

මහනුවර නගර කලාපය යටතේ ව්‍යාපෘතියේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්හි ඉලක්කය වන්නේ සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීම, සැලකිය යුතු නාගරික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ මහනුවර නගරයේ ආර්ථික වර්ධනයට උපකාර කිරීම......

තවත් කියවන්න...

ගාල්ල නගරය

ගාල්ල සැලකීමට ලක් වන්නේ කලාපයේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වශයෙන් පමණක් නොව, වාසය කළ හැකි හා සජීවී ඓතිහාසික වරායක් ආශ්‍රිත නගරයක් ද වශයෙනි. ව්‍යාපෘතියේ මේ සංරචකයේ ඉලක්කය වන්නේ ...

තවත් කියවන්න...

අනුරාධපුර නගරය

සංවර්ධනය සඳහා වන ප්‍රංශ නියෝජිතායතන (AFD) ණය පහසුකමක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපාතිවලින් එකක් වශයෙන් උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික ...

තවත් කියවන්න...

නවෝත්පාදනය යනුවෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ඒ පිළිබඳව අපේ සංකල්පයන් ගැන දැනුම්වත් වීමට ...