උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ව්‍යාපෘති සංවර්ධන අරමුණ

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්කය වන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ නගර කලාපවල සහභාගිත්වයෙහි ලා තෝරාගත් නාගරික සේවා හා පොදු නාගරික අවකාශයන් වැඩි දියුණු කිරීමය.

සමහර සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඒවා අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගවලට ඇතුළත් වන කරුණු වන්නේ - විශේෂයෙන් ම සමාජ ආර්ථික වශයෙන් අවදානමට භාජන විය හැකි කණ්ඩායම්වලට සහාය වීමේදී බාධකයක් වශයෙන් නොසැලකෙන රජයේ ඉඩම් පරිහරණය කරන්නන්ට නෛතික හිමිකම් නොමැති වීම, නැවත ස්ථානගත කරන ලද පුද්ගලයින්ගේ සහ සත්කාරක ප්‍රජාවේ අදහස් ද විමසා, එසේ ස්ථානගත කරනු ලබන ප්‍රදේශවල නැවත ස්ථාපිත කරනු ලබන සමාජීය, ආගමික හා සංස්කෘතික වැනි ප්‍රජා පහසුකම්වලදී සංවර්ධන මැදිහත්වීම්වල බලපෑම යන මේවා ය.

සුදුසුකම් තිබේ යැයි පෙනී යන්නේ නම් අවතැන් වූ සාප්පු හිමියන්ට හිමිකාරත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය නොසලකා විකල්ප සාප්පු සැපයෙනු ඇත. සිවිල් කාර්යයන් සඳහා ස්ථානය භාර දීමට පෙර, බලපෑමට ලක් වු පුද්ගලයින්ට හිමිකම් ලබා දෙන බවටත්, ඔවුන් සුදුසු පරිදි නැවත ස්ථානගත කරනු ලබන බවටත් සහතික වෙමින්, ක්‍රියාත්මක කිරීම උචිත පරිදි සිවිල් වැඩවලට සම්බන්ධ කරනු ඇති අතර ම ව්‍යාපෘතියේ විශේෂ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සහ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධ උපලේඛනගත කිරීම සහ නැවත පදිංචි කිරිම සැලසුම් කිරීම සඳහා අදහස් විමසීමේ සහ අනාවරණය කිරීමේ අවශ්‍යතා අනුගමනය කැරෙනු ඇත.

මුල්‍ය සහාය

ශ්‍රී ලංකා රජය

Sri Lanka gov

ලෝක බැංකුව

Sri Lanka gov

ප්‍රංශ සංවර්ධන නියොජිත ආයතනය

Sri Lanka gov

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව

Sri Lanka gov