පරිසර තක්සේරු වාර්තාව

පරිසර තක්සේරු කළමනාකරණ රාමුව

මහනුවර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

රථවාහන ගමනාගමනයේ වැඩි දියුණු කිරීම්

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Katugasthota – Madawala-Digana Road පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Dharmashoka Road පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව

ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Rehabilitation of Central Canal (Meda Ela) පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation and Construction of Silt Traps of Kandy Lake පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation of 2 Upper streams Heelpenkadura & Rajapihilla පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation of Kandy Drainage Network පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව

මහනුවර මහනගර සභා ජලසම්පාදන පද්ධතිය - සංවර්ධනය හා පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Transmission Mains(WTP-HG RD and along HG RD පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Construction of 3 ground reservoirs (Dangolla,HG Lower, HG Middle) පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Improvements of WTP and sludge treatment plant - Dulumadalawa පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Improvements of WTP, intake,Wier and Sludge Treatment Plant - Getable මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණය

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Arthur’s seat viewing deck පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Civic Hub පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව

ගාල්ල නගර කලාප නාගරික වැඩි දියුණු කිරීම්

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Ocean Pathway පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව

ජලාපවහන වැඩි දියුණුව / ගංවතුර පාලනය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Realignment of Moragoda Canal Bridges - Beligaha Bridge පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Realignment of Moragoda Canal Bridges - Kanampitiya Bridge පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation of Kahaduwawatta Bridge පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation of Millidduwa Bridge පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Moragoda Ela-Cross Drains package A පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
Jaffna Ad Fin - Puloly Kodikamam Kachchi Road මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණය
Proposed Kaluwella New Canal මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණය