ගාල්ල නගර කලාප නාගරික වැඩි දියුණු කිරීම්

ගාල්ල සැලකීමට ලක් වන්නේ කලාපයේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වශයෙන් පමණක් නොව, වාසය කළ හැකි හා සජීවී ඓතිහාසික වරායක් ආශ්‍රිත නගරයක් ද වශයෙනි. ව්‍යාපෘතියේ මේ සංරචකයේ ඉලක්කය වන්නේ ගාලු නගර කලාපයේ නාගරික පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම මගින් එහි ජීවත් වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම, යටිතල ව්‍යුහයන්හි හා සේවාවන්හි ප්‍රමුඛ ආයෝජකයන්ට උපකාරී වීම, ආයෝජන ආකර්ෂණීයත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා නගර කාර්යයන් සංවිධාන කිරීම, පොදු නාගරික අවකාශ පුළුල් කිරීම සහ ගාලු නගර කලාපයේ ආර්ථික වර්ධනයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සැලකිය යුතු නාගරික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම ය.

ජලාපවහන වැඩි දියුණුව / ගංවතුර පාලනය

වාර්ෂිකව සිදුවන්නක් වන ගාල්ලේ ගංවතුර ගැලීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ අයහපත් ජලාපවහනයයි. වසර 2003 දී සහ 2010 දී ඇති වූ දැඩි ගංවතුර තත්ත්වයට හේතු වූයේ ප්‍රදේශයට ලැබුණු අධික වර්ෂාපතනයය. ජලාපවහන පද්ධතිය ද දුෂණයට ලක් වී ඇති බැවින් නඩත්තුව නොමැති වීම නිසාත් එක්තරා දුරකට, වැටුණු පොල්ගස්, සුන්බුන්, කැලි කසළ ආදිය ගොඩ ගැසීම සහ අධික වශයෙන් වල් බිහිවීම නිසාත් ගංවතුර මුහුදට රැගෙන යෑමට ඒවාට නොහැකි වන අතර ම අගල් වශයෙන් සාරා ජලය බැහැර කිරීම සඳහා ගොඩ දමා ඇති බිම් කොටස් නිසා ස්වාභාවිකව ජලය ගලා යෑමට අවහිර ඇති වී තිබේ. විවිධ ස්ථානවල ඇල ඉවුරු අනාරක්ෂිත සහ අස්ථාවර වන අතර ම නීති විරෝධී පදිංචිකරුවන් විසින් අනවසරයෙන් අල්ලා ගනු ලැබ ඇත. ගල් වැලි පිරවූ ගැබියම් (gabions) අසාර්ථක ලෙස, පමණට වඩා විශාලව සකස් කරන ලද අස්ථාවර ඒවා ය. පොදුවේ ගත් කල ඇලේ හරස්කඩවල් (cross – sections) නිසි පරිදි හා විශ්වාසවන්ත ලෙස ගංවතුර රැගෙන යෑමට නුසුදුසුය. ප්‍රධාන ඇල මාර්ගවලට සහ නගරයේ වෙනත් තැන්වලට ජලය බැහැර කරන හරස් කාණු වල බිත්ති ගල් අතුරා සකස් කර ඇත්තේ අර්ධ වශයෙන් පමණක් වන අතර නඩත්තුව ද ප්‍රමාණවත් නැත. විධිමත් ආකාරයකින් අතිරික්ත වැසි ජලය රැගෙන යෑමට ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් හැකියාවක් නැත.

නගරයට ජලාපවාහන සේවා සැපයෙනුයේ විවෘත ඇල පද්ධතියකින් සහ නගරයේ සිට විවෘත ජල මාර්ගයක් කරා අතිරික්ත ජලය රැගෙන යෑම සඳහා වසර 150කටත් පෙර ඉදි කරන ලද ගඩොල් අතුරන ලද පැරණි භූගත උමගකිනි. භූගත කාණු පද්ධතිය නිතර නිතර කඩා වැටීම මහජන ආරක්ෂාවට වැඩි වැඩියෙන් එල්ල වෙමින් පවතින තර්ජනයක් වන අතර එය වහා පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුය.

Sub Projects

Sri Lanka gov

• මොරගොඩ ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි. 844.00

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2017-2019

Sri Lanka gov

• මෝඩ ඇල, කපු ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි. 544.00

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2017-2019

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

මේ ක්‍රියාකාරකම්වල ඉලක්කය වන්නේ නාගරික පොදු අවකාශයන් වර්ධනය කිරිමත්, නගරයේ වත්කම් උපයෝගී කරගනිමින් ප්‍රධාන ගමනාන්තයන් අතර ශක්තිමත් පදික සම්බන්ධකතාවක් ඇති කිරීමත්ය. කොටු බැමි පද්ධතිය, එහි මුර කුටි සහ සිව්රැස් කොටු වැනි කොටුව ඇතුළත පිහිටි පොදු අවකාශයන් පුනරුත්ථාපනය සංවර්ධන කාර්යයන්ට ඇතුළත් විය හැකිය. කොටුවෙන් පිටත, මුහුද ආශ්‍රිත නගර ප්‍රදේශය වටා අඛණ්ඩ පදික ප්‍රවේශය සලසා දීම සඳහා වෙරළබඩ ගමන්මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීමත්, නගර අභ්‍යන්තරයට සහ කොටු ප්‍රවේශ දොරටුවලට සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීමත් සිදු කරනු ලැබේ.

Sub Projects

Sri Lanka gov

• මුහුද ආශ්‍රිත ගමන් මාර්ගය

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : ඇ.ඩො.මි. 5.14

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2017-2019

Sri Lanka gov

• කොටු බැම්ම පදික මාර්ගය

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු. මි 221.00

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2017-2019