උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්කය වන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ නගර කලාපවල සහභාගිත්වයෙහි ලා තෝරාගත් නාගරික සේවා හා පොදු නාගරික අවකාශයන් වැඩි දියුණු කිරීමය.

සමහර සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඒවා අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගවලට ඇතුළත් වන කරුණු වන්නේ - විශේෂයෙන් ම සමාජ ආර්ථික වශයෙන් අවදානමට භාජන විය හැකි කණ්ඩායම්වලට සහාය වීමේදී බාධකයක් වශයෙන් නොසැලකෙන රජයේ ඉඩම් පරිහරණය කරන්නන්ට නෛතික හිමිකම් නොමැති වීම, නැවත ස්ථානගත කරන ලද පුද්ගලයින්ගේ සහ සත්කාරක ප්‍රජාවේ අදහස් ද විමසා, එසේ ස්ථානගත කරනු ලබන ප්‍රදේශවල නැවත ස්ථාපිත කරනු ලබන සමාජීය, ආගමික හා සංස්කෘතික වැනි ප්‍රජා පහසුකම්වලදී සංවර්ධන මැදිහත්වීම්වල බලපෑම යන මේවා ය.

අප සිදු කරන ව්‍යාපෘති

මහනුවර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

මහනුවර නගර කලාපය යටතේ ව්‍යාපෘතියේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්හි ඉලක්කය වන්නේ සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීම, සැලකිය යුතු නාගරික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ මහනුවර නගරයේ ආර්ථික වර්ධනයට උපකාර කිරීම මෙන්ම පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් මගින් මහනුවර නගර කලාපයේ සමස්ත ජීවත් වීමේ හැකියාව සහ ආයෝජන ආකර්ෂණීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම යන කරුණු ය. >> වැඩි විස්තර

ගාල්ල නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

ගාල්ල සැලකීමට ලක් වන්නේ කලාපයේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වශයෙන් පමණක් නොව, වාසය කළ හැකි හා සජීවී ඓතිහාසික වරායක් ආශ්‍රිත නගරයක් ද වශයෙනි. ව්‍යාපෘතියේ මේ සංරචකයේ ඉලක්කය වන්නේ ගාලු නගර කලාපයේ නාගරික පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම මගින් එහි ජීවත් වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම, යටිතල ව්‍යුහයන්හි හා සේවාවන්හි ප්‍රමුඛ ආයෝජකයන්ට උපකාරී වීම, ආයෝජන ආකර්ෂණීයත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා නගර කාර්යයන් සංවිධාන කිරීම, >> වැඩි විස්තර

යාපනය නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

සිවිල් ගැටුම් හේතුවෙන් දශක 3 ක් පමණ කාලයක් මුහුණ දුන් දුෂ්කරතාවලින් පසු නගරය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යයැයි සැලකෙන සංවර්ධන අදියර තුනක් යටතේ හඳුනාගනු ලැබූ ප්‍රමුඛතා ආයෝජනවලට සහාය වීම යාපනය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙන් සිදුවනු ඇත. >> වැඩි විස්තර

අනුරාධපුර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

සංවර්ධනය සඳහා වන ප්‍රංශ නියෝජිතායතන (AFD) ණය පහසුකමක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපාතිවලින් එකක් වශයෙන් උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය AIUDP ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිණ... >> වැඩි විස්තර

අප අමතන්න

උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (SCDP)

4 වැනි මහල, සෙත්සිරිපාය, අදියර 1, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන : +94 11 2 887 320-22 / ෆැක්ස් : +94 11 2 868 188