මහනුවර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

මහනුවර නගර කලාපය යටතේ ව්‍යාපෘතියේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්හි ඉලක්කය වන්නේ සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීම, සැලකිය යුතු නාගරික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ මහනුවර නගරයේ ආර්ථික වර්ධනයට උපකාර කිරීම මෙන්ම පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් මගින් මහනුවර නගර කලාපයේ සමස්ත ජීවත් වීමේ හැකියාව සහ ආයෝජන ආකර්ෂණීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම යන කරුණු ය. ඒ ක්‍රියාකාරකම් මෙසේ ය:

රථවාහන ගමනාගමනයේ වැඩි දියුණු කිරීම්

වාහනවල හා මගීන්ගේ සුරක්ෂිත ගමනාගමනය සඳහා මාර්ග පුනරුත්ථාපනය : ප්‍රධාන නගර සීමාව ඇතුළත බස්රථ වල අධික තදබදය අඩු කිරීම සඳහා පොදු ප්‍රවාහන ජාලය වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස ඒකාබද්ධ සහ බහුවිධ ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීම, නගරයෙන් බැහැර යෝග්‍ය ස්ථානවල ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇති කිරීම, සංශෝධිත බස් රථ ජාලක් ඇති කිරීම, වැඩි දියුණු වූ සේවා සහ තෝරා ගනු ලබන ප්‍රධාන ගමන් මාර්ගවල බස්රථ ප්‍රමුඛතා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වැනි නගරයේ මූලික ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් එක්තරා දුරකට ප්‍රතිසංවිධාන කිරීම ද අවශ්‍ය විය හැකිය. එසේ ම, පදික පහසුව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වීදිවල මෝටර් රථ ගාල් කිරීම වීදිවලින් බැහැර ස්ථානවලට විතැන් කිරීම, රථවාහන ගමනාගමන කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සහ නගරය තුළ පොදු ප්‍රවාහනය සහ පදිකයින් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම වැනි රථවහාන ගමනාගමන ක්‍රියාමාර්ග ද ක්‍රියාත්මක කැරෙනු ඇත. අතුරු ප්‍රවේශ මාර්ග සහ පොදු ප්‍රවාහන යටිතල ව්‍යුහවල ආයෝජනයන් සඳහා රථවාහන ප්‍රවාහන කළමනාකරණ සැලසුම් සහාය වනු ඇත.

උප ව්‍යාපෘති

Sri Lanka gov

• ධර්මාශෝක මාවත පුනරුත්ථාපනය

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි. 727.30

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2016.06.15 සිට 2018.07.07 දක්වා

Sri Lanka gov

• කටුගස්තොට - දිගන - රජවැල්ල මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි. 1,615.00

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2016.06.15 සිට 2018.07.07 දක්වා

මහනුවර මහනගර සභා ජලසම්පාදන පද්ධතිය - සංවර්ධනය හා පුනරුත්ථාපනය

මහනුවර මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ඉල්ලුම් සපුරාලීමට මහනුවර මහ නගර සභා (KMC) ජල සම්පාදන පද්ධතියට දැනට නොහැකි වී ඇති අතර ඒ සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ (NWSDB) පහසුකම්වල අතිරේක සහාය ලබාගනු ලැබේ. ඊට අමතරව, මහනුවර මහනගර සභා පහසුකම් මනාව කළමනාකරණය වුවත්, එය සමන්විත වන්නේ 1980 ගණන්වල මුල් භාගයේ උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබූ යල් පනිමින් පවතින යටිතල ව්‍යුහයන්ගෙනි. වර්තමානයේ බෙදා හැරීම් ජාලය නිරන්තර පිපිරීම්වලට හා කාන්දුවීම්වලට මුහුණ පෑමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් විශාල ජල ප්‍රමාණයක් ආදායම් නූපදවන තත්ත්වයට පත් වී තිබේ. (NRW) එබැවින්, එවැනි ආදායම් නූපදවන ජල ප්‍රමාණය අඩු කිරීම සඳහා ජල සැපයුම වැඩි කිරීම සහ ගබඩා කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම, තෝරා ගත් ජල සම්බන්ධතා, පැරණි ප්‍රධාන ජලනළ හා බෙදා හැරීමේ නළ මාර්ග අලුතින් ආදේශනය කිරීම සඳහා ගැටඹේ මෙන් ම දුනුමඬලාව ජලය රැස් කිරීම් හා පිරිපහදු කිරීමේ යන්ත්‍රාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ද යෝජිතය. පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමේ වෙනත් ව්‍යුහාත්මක නොවන ක්‍රියාමාර්ග ද හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

උප ව්‍යාපෘති

Sri Lanka gov

• ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නළ : (WTP-HG RD & ALONG HG RD)

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි 152.80

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2015.02.27 සිට 2016.11.30 දක්වා

Sri Lanka gov

• ජලරැඳවුම් තුනක් ඉදි කිරීම (දංගොල්ල, HG LOWER, HG MIDDLE)

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි 141.40

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2015.02.23 සිට 2017.01.31 දක්වා

ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය

නගරයට සේවා සැපයෙනුයේ නගරයේ සිට විවෘත ජල මාර්ගයකට අතිරික්ත ජලය බැහැර කිරීම සඳහා වසර 150කට පෙර ඉදි කරන ලද පැරණි ගඩොල් බිත්ති සහිත භූගත උමගකින් සහ විවෘත ඇල පද්ධතියකිනි. ජනතාවට තර්ජනයක් වන පරිදි භූගත ජලාපවහන පද්ධතියේ නිතර සිදුවන කඩා වැටීම් නිසා අතිරික්ත ජලාපවහන පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය සහ ශක්තිත් කිරීම කඩිනම් කැරෙනු ඇත.

උප ව්‍යාපෘති

Sri Lanka gov

• මැද ඇල පුනරුත්ථාපනය

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි 700.6

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2016.07.18 සිට 2017.07.17 දක්වා

Sri Lanka gov

• හීන්පැන්කඳුර රජපිහිල්ල පුනරුත්ථාපනය

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි 31.00

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : 2016.01.01 සිට 2017.03.01 දක්වා

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

අදියරෙන් අදියර ප්‍රවේශයක් භාවිත කරමින් නාගරික උත්ශ්‍රේණි කිරීමේ මැදිහත්වීම් තෝරා ගැනීමේ පදනම වශයෙන් නගර කේන්ද්‍රයේ ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශ කඩිනමින් සංවර්ධනය කිරීමේ උපායමාර්ගික සැලැස්ම භාවිත කරන ලදී. පදික ජාලයන් ප්‍රතිසංවිධානය සහ වැඩි දියුණු කිරීම, පොදු අවකාශයන් නිර්මාණය කිරීම සහ නගරය තුළ, වැව වටා සහ අවට කඳු ප්‍රදේශවල වාහන ගමනාගමනය වැඩි දියුණු කිරීම මගින් පයින් ගමන් කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ඊට ඇතුළත් වේ. නගරවාසීන්ට මෙන් ම සංචාරකයන්ට ද විනෝදාස්වාදය ලැබිය හැකි සංස්කෘතිය හා උරුමයන් භාවිතයන් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ආකර්ෂණීය පොදු අවකාශයන් සහ පහසුකම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශවල වඩා විශාල භූමි භාගයන් සහ ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසැකසුම මගින් මහනුවර නගර කේන්ද්‍රයේ සමස්ත නාගරික පරිසරය වැඩිදුරටත් දියුණු කිරීමේ හා පරිවර්තනය කිරීමේ අවස්ථා ද පවතී. මේ ආයෝජනයන් ඌන පූරණය සහ අනාගත මැදිහත්වීම් මෙහෙයවීම සඳහා ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශ සඳහා වන විස්තරාත්මක නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් සහ නගර කලාපය සඳහා ඒකාබද්ධ මහ සැලැස්මක් සංවර්ධනය කිරීමට ව්‍යාපෘතිය උපකාරී වනු ඇත. මහනුවර නගරය, නගර කේන්ද්‍රය තුළ පිහිටි (තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සහ බෝගම්බර බන්ධනාගාරය වැනි) නොයෙකුත් ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි සහ ප්‍රධාන ස්ථාන මෙන් ම මාළිගාව සහ මාළිගා පරිශ්‍රය තුළ පිහිටි ගොඩනැගිලි වලින් ද සමන්විත ස්ථානයකි. කෙසේ වුවද, ගොඩනැගිලි බොහොමයක් ම, විශේෂයෙන් ම නගරය තුළ පිහිටි ගොඩනැගිලි, නාගරීකරණයේ පීඩනයන් හේතුවෙන් ගරා වැටුණු තත්ත්වයක පවතී. තෝරා ගත් ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි සහ වැදගත් ස්ථාන ද මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සුදුසු පරිදි නැවත භාවිතය සඳහා ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හැකිය. අවට වීදිවල සහ පොදු අවකාශයන්හි ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීමේ ලා මේ ගොඩනැගිලි ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත. එසේ ම, මේ ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, ප්‍රමුඛ ස්ථාන සඳහා වන නාගරික සංවර්ධන සැලසුම්වල මෙන් ම නගර කලාපයේ ඒකාබද්ධ මහා සැලැස්මේද කොටසක් වනු ඇත.

උප ව්‍යාපෘති

Sri Lanka gov

• නගර සභා ROOF TOP රථගාල (ප්‍රජා කේන්ද්‍රස්ථානය)

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි. 200.00

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : මැද කාලීන 2016 සිට 2020 දක්වා

Sri Lanka gov

• ටොම්ලින් උද්‍යානය (TOMLIN PARK)

• ව්‍යාපෘති පිරිවැය : රු.මි. 485.00

• ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව : මාස 18