වැඩිදුර සබඳතා

උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (SCDP)

4 වැනි මහල, සෙත්සිරිපාය, අදියර 1, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන : +94 11 2 887 320-22 / ෆැක්ස් : +94 11 2 868 188

ඊ-මේල් : info@scdp.lk