සමාජ ආරක්ෂණ වාර්තාව

නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව

මහනුවර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

රථවාහන ගමනාගමනයේ වැඩි දියුණු කිරීම්

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Katugasthota – Madawala-Digana Road නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
Dharmashoka Road නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Rehabilitation of Central Canal (Meda Ela) සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation and Construction of Silt Traps of Kandy Lake සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation of 2 Upper streams Heelpenkadura & Rajapihilla සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation of Kandy Drainage Network සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව

මහනුවර මහනගර සභා ජලසම්පාදන පද්ධතිය - සංවර්ධනය හා පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Transmission Mains(WTP-HG RD and along HG RD සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Construction of 3 ground reservoirs (Dangolla,HG Lower, HG Middle) සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Improvements of WTP and sludge treatment plant - Dulumadalawa සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Improvements of WTP, intake,Wier and Sludge Treatment Plant - Getable සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Arthur’s seat viewing deck සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation of Gorge E de Silva Park සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Kandy lake Walkability improevment සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Construction of Tomlin Park කෙටි කරන ලද නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
Improvements to the rooftop of the municipal car park in Kandy කෙටි කරන ලද නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

ගාල්ල නගර කලාප නාගරික වැඩි දියුණු කිරීම්

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Rehabilitation of Fort Ramparts Walkway සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව

ජලාපවහන වැඩි දියුණුව / ගංවතුර පාලනය

ව්‍යාපෘති වාර්තා බාගත කිරීම්
Rehabilitation of Moragoda Ela Cross Drains – Package A කෙටි කරන ලද නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
Rehabilitation of Kahaduwawatta Bridge සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
Rehabilitation of Main Moragoda Ela නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
Rehabilitation of Moda Ela and Kepu Ela සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
3 Bridges across the Moragoda Ela සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව