අප ගැන

scdp පිලිබඳ

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහනේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන නාගරික සංවර්ධන වැඩසටහනක් ලෙස උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන හැදින්වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විතිය නගර, දේශීය දැක්මකින් යුක්තව තරගකාරී හා පරිසර හිතකාමී තත්වයන් යටතේ මනා අන්තර් නගර සම්බදතා වලින් සපිරි සංවර්ධන අරමුණු සහිතව , මහනුවර , ගාල්ල, සහ යාපනය නගර වල ලෝක බැංකු ණය ආධාර යටතේ සහ අනුරාධපුර නගරය තුල ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනයේ ණය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.


දෙවන අදියර ලෙස කුරුණෑගල, රත්නපුර, දඹුල්ල හා ත්‍රිකුණාමලය යන නගරයන්හි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් සපයනු ලබන ණය ආධාර ආයෝජනය කිරීමට නියමිතයි. මෙම ආයෝජන හරහා යෝජිත උප ව්‍යාපෘතීන් මගින් පුළුල් නාගරික සේවා සහ නාගරික අවකාශය වැඩිදියුනුකිරීම මෙන්ම නගරයේ ආකර්ශනීයත්වය සහ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා වන පොදු කටයුතු වර්ධනය කිරීමද සිදුකෙරේ.අප සිදු කරන ව්‍යාපෘති


මැද ඇල පුනරුත්ථාපනය
ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නළ
නගර සභා ROOF TOPරථගාල
ආතර්ස් සීට් නැරඹුම් පීඨිකාව
මොරගොඩ ඇල සංවර්ධනය
ප්‍රවේශ මාර්ගය දෙපස භූ දර්ශණය කිරීම