අනුරාධපුර නගරය

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

අනුරාධපුර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධනයන්

සංවර්ධනය සඳහා වන ප්‍රංශ නියෝජිතායතන (AFD) ණය පහසුකමක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපාතිවලින් එකක් වශයෙන් උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය AIUDP ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිණ. ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වන්නේ ආර්ථික පහසුකමක් ද සහිතව නගරයේ සංස්කෘතික උරුමයේ ප්‍රතිලාභ සැලසෙන පරිදි අනුරාධපුර පූජා නගරය හා නව නගරය අතර සමතුලිත වර්ධනයක් හා සම සංවර්ධනයක් ඊට ඇතුළත් කිරීමය. 2015 දී ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය (AFD) සහ උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන ඒකාබද්ධව සිදු කරන ලද මූලික ආංශික තක්සේරුවේදී ප්‍රදේශයේ මූලික සංවර්ධනය ඇති කිරීම පහසු කරවන සංකීර්ණ වාරි කර්මාන්ත පද්ධතියක් තිබීම ද ඇතුළුව අනුරාධපුරයේ වැදගත් හා පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමයට අනුපූරක වූ ප්‍රමුඛ අරමුණු තුනක් හඳනා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව, පහත දැක්වෙන කරුණු සාක්ෂාත් කිරීමට ඉවහල් වන විශේෂිත ක්‍රියාකාරිත්වයන් මූලික අරමුණට සහාය වේ :


01. නාගරික ජලාපවහනයෙහි ආයෝජනය මගින් පරිසර සංරක්ෂණය, ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, මාර්ග සහ අධ්‍යාපන කාර්යයන් / වැඩසටහන් වැනි අනෙකුත් අංශ සමග සමගාමීව සලකා බැලිය යුතු වැදගත් වන ඒකාබද්ධ නාගරික ජලාපවාහන ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීම.


02. ස්ථාන පරිහරණය කරන්නන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා එකිනෙකට වෙනස් වන පරිශීලක වර්ග තුන : එනම්, දේශීය ප්‍රජාවන්ට වන්දනාකරුවන්ට හා සංචාරකයින්ට වෙනස් ආකාරයේ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් අවශ්‍ය විය හැකිය යන්න පිලිබඳ අවබෝධය ඇතිව නාගරික සංචලතාව වැඩි දියුණු කිරීම වඩා දිගුකාලීන සහ වඩා ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර ඉක්මන් විසඳුම් ලබා දිය හැකි සංවර්ධනයේ හා විසඳුම්වල වෙනස්වන සුළු ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් වේ. සහ


03. අනුරාධපුරයේ සංචරණ විභව්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් නාගරික සහ උරුම කළමනාකරණය හා ප්‍රවර්ධනය, අනුරාධපුර සහ පොදුවේ ගත් කල අනෙකුත් නාගරික සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සැලකීමේදී ප්‍රමුඛ අභියෝගයක් වන ඉඩම් භාවිතයන් අතර සංවර්ධනයේ පීඩනය තුලනය කිරිම සහ ක්‍රියාකාරිත්වයන් බහුල ස්ථාන නැතහොත් මතභේද වලට තුඩු දිය හැකි ස්ථාන සහ වඩා පුළුල් පරිශීලක කණ්ඩායම්වලට සංවර්ධන අවස්ථා සලසන ප්‍රදේශ පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වන පරිදි, නගරය හා අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශ පරිහරණය කරන්නන් සඳහා ප්‍රායෝගික එමෙන්ම එදිනෙදා යථාර්ථයන් අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත් වන සහභාගිත්ව අදහස් විමසීමේ ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීම.


අනුරාධපුරයේ සියලු ම සම්බන්ධිත පාර්ශ්වයන්ගේ සහභාගිත්වය හා හවුල්කාරිත්වය මගින් ද වඩාත් ඵලදායී ආකාරයකින් අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වනු ඇත.


ආයෝජනයේ සෘජු ප්‍රතිලාභ වන්නේ නාගරික ජලාපවහනය වැඩි දියුණු කිරීම් මගින් ගංවතුරු අවදානම් කළමනාකරණය, පොදු ප්‍රවාහනයේ වැඩි දියුණුව හා රථ වාහන ගමනාගමන පාලනය සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීම, නගරයේ පොදු අවකාශයන්හි ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම සහ අනුරාධපුර නගරයේ සංචාරක ආකර්ෂණයන් වැඩි දියුණු කිරීමේ කාර්යයන් ද සමග උරුම කළමනාකරණ ක්‍රියාමාර්ගයන්ය. ආණ්ඩුවේ දිසාපති, උතුරු මැද පළාත් සභාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, අනුරාධපුර මහ නගර සභාව, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ අදාළ අනෙකුත් ව්‍යාපෘති හවුල්කාර ආයතනවල සමීප සහයෝගිත්වය ඇතිව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු වනු ඇත.


නාගරික සංවර්ධන පිළිබද ඔබගේ අදහස්, යෝජනා හා ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.