අනුරාධපුර නගරය

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් යෝජිත හා නිමකරන ලද නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්

නාගරික සංවර්ධන පිළිබද ඔබගේ අදහස්, යෝජනා හා ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.