අනුරාධපුර නගරය

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

සංරචක

අනුරාධපුර නගරයේ ජලය රඳා පවතින ප්‍රධාන ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා (ව්‍යාපෘතිය යටතේ සකස් කිරීමට නියමිත) ජලාපවහන මහ සැලැස්මේ නිර්දේශ ප්‍රකාරව ද්විතීය මාර්ගවල මග දෙපස අතිරික්ත ජල කාණු සහ ප්‍රධාන ඇල මාර්ග ඉලක්ක කරගනිමින් නාගරික ජලාපවහන පුනරුත්ථාපනය.

නාගරික සංවර්ධන පිළිබද ඔබගේ අදහස්, යෝජනා හා ගැටළු අප වෙත යොමු කරන්න.