රථවාහන අංගනයේ ඉහල මහල පොදු එළිමහන් උද්‍යානයක්

රථවාහන අංගනයේ ඉහල මහල පොදු එළිමහන් උද්‍යානයක් ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම.

ව්‍යාපෘතිය

රථවාහන අංගනයේ ඉහල මහල පොදු එළිමහන් උද්‍යානයක්


සංරචක

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය


ස්ථානය

මහනුවර නගරය


නිමකරන වසර

2020


ව්‍යාපෘති පිරිවැය

රු.මි. 654

විස්තරය

SCDP යටතේ උප ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, වාණිජ, ව්‍යාපාරික, සංස්කෘතික සහ විනෝදාශ්වාද කටයුතු වැනි බහුවිධ පරමාර්ථ සඳහා භාවිත කළ හැකි වන පරිදි මහනුවර මහනගර සභා මතු මහල් (Rooftop ) සංවර්ධනය කිරීම ය. මහනුවර ම.න.ස. දේපලක් වන රථගාල SCDP හි PPA වලින් එකකි. මතු මහල් රථගාලේ මතුපිට විශාලත්වය වර්ග මීටර 6800 ක් වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් ම වාණිජ කටයුතු සඳහා භාවිත වන විවෘත ප්‍රදේශයකි.


දැනට මතු මහලේ සිදු කරනු ලබන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්වලට ඇතුළත් වන්නේ සතියකට දෙවරක් පැවැත්වෙන විවෘත පොළකින් සහ සම්ප්‍රදායික දේශීය ආහාර වර්ග සැපයෙන අවන්හලකි. (Food Court) මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් දෙක හැරුණු විට මතුමහලේ බිම් ප්‍රදේශයෙන් කොටසක්, විවෘත පොලේ සහ අවන්හලේ කටයුතු කරන වෙළෙඳුන්ගේ වාහන නවතා තැබීම සඳහා ද භාවිත කරනු ලැබේ. ඊට අමතරව, නිර්මිත ව්‍යුහයන් කිහිපයක් ද තිබෙන අතර ඉන් එකක් මහනුවර මහ නගර සභාවේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකක සඳහා භාවිත වන අතර අනෙක පොලිස් මුරපොළ වශයෙන් භාවිත කරනු ලැබේ.


ව්‍යපෘති වාර්තා