ධර්මාශෝක මාවත

ධර්මාශෝක මාවත සහ ලේවැල්ල - බූවැලිකඩ මාර්ග සංවර්ධනය

විස්තරය

දැනට දෙවැනි පන්තියේ මං තීරු දෙකක මාර්ගයක් වන ධර්මාශෝක මාවත - ලේවැල්ල - බූවැලිකඩ / DLB) මාර්ගය මීටර් 3.5 ක් පළල, මං තීරු දෙකක මාර්ගයක් බවට උත්ශ්‍රේණි ‍කැරෙනු ඇත. යෝජිත මාර්ග සංවර්ධන ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් යෝග්‍ය හා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ජලාපවාහන මාර්ගය සහ මාර්ග ගැටි සංවර්ධනය සිදු කරනු ලැබේ. මහනුවර නගරයේ උතුරු හා ඊසාන දිශාවල පිහිටි, DLB මාර්ගයට සම්බන්ධ වන මාර්ග කිහිපයක් තිබේ. මාර්ගය ගඟබඩ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය මැදින් විහිදෙන අතර DLB මාර්ගයේ මුළු දිග ප්‍රමාණය කි.මී. 3.6 ක් පමණ වේ. කෙසේ වුව ද, දිගින් කි.මී. 2.825 ක් වූ ධර්මාශෝක මාවත ( B069 ) සහ කි.මී. 0.775 ක් වූ ලේවැල්ල - බූවැලිකඩ මාර්ගය (B 550 ) එය කොටස් දෙකකට වෙන් වේ. B 069 කොටස මහනුවර - යාපනය මාර්ගයේ ( A09 ) රෑ කඩේ හන්දියෙන් ආරම්භ වී සෙන්පති පාරමී කුලතුංග මාවතේ ලේවැල්ල හන්දියෙන් අවසන් වේ. B 550 කොටස සෙන්පති පාරමී කුලතුංග මාවතේ ලේවැල්ල හන්දියෙන් ආරම්භ වී මහනුවර - මහියංගනය - පදියතලාව මාර්ගයෙන් ( A 026 ) අවසන් වේ.


වාහන තදබදය මහනුවර නගරයේ නිරන්තර ගැටලුවක් වන අතරම, නගරය මැදින් ධාවනය වන බර වාහන රථවාහන ගමනාගමන ගැටලුව උග්‍ර කරන අතර මාර්ග භාවිත කරන්නන්ට සෘජු හා වක්‍ර බලපෑම් කිහිපයක් ඇති කරයි. ඒ අනුව, DLB මාර්ගය මහනුවර නගරයේ වාහන ගමනාගමන ගැටලුව අඩු කිරීමේ එක් විකල්පයකි. ඊට අමතරව, මං තීරු දෙකේ පළල ප්‍රමාණවත් නොවන අතර ම මාර්ගවල පවත්නා තත්ත්වය ද ඉතා අයහපත්ය. මේ මාර්ගයේ රථවාහන තදබදය සුලබව දැකිය හැකිය. එබැවින්, ප්‍රමාණවත් ජලාපවහනය, ගාල් කිරීමේ ඉඩකඩ සහ පදිකයන්ට ප්‍රමාණවත් ප්‍රවේශය සමඟ මාර්ගය උත්ශ්‍රේණි කිරීම අවශ්‍ය වන අතර මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමෙන් අවසානයේදී මාර්ග ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග ද දියුණු වනු ඇත.