පරිසර තක්සේරු වාර්තාව

පරිසර තක්සේරු කළමනාකරණ රාමුවවාර්තා බාගත කිරීම

මහනුවර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්


රථවාහන ගමනාගමනයේ වැඩි දියුණු කිරීම්

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
කටුගස්තොට - දිගන - රජවැල්ල මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
ධර්මාශෝක මාවත පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
KMTT - සංක්‍රාමික බස් නැවතුම් පහසුකම - මහනුවර දකුණ ඩිපෝව පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
KMTT - සංක්‍රාමික බස් නැවතුම් පහසුකම -බෝගම්බර පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව

ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
මැද ඇල පුනරුත්ථාපනය පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
රොන්මඩ රැදවීම් පුනරුත්ථාපනය හා ඉදිකිරීම් පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
හීන්පැන්කඳුර රජපිහිල්ල පුනරුත්ථාපනය පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
මහනුවර ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව

මහනුවර මහනගර සභා ජලසම්පාදන පද්ධතිය - සංවර්ධනය හා පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නළ පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
ජලරැඳවුම් තුනක් ඉදි කිරීම (දංගොල්ල, HG LOWER, HG MIDDLE) පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
දුනුමඬලාව ජල පිරිපහදුව පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම් පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
ගැටඹේ ජල රැස්කිරීමේ හා ජල පිරිපහදු කිරීමේ යන්ත්‍රාගාරය පුනරුත්ථානය මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණය

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
ARTHUR'S SEAT නැරඹුම් අටල්ල පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව


ගාල්ල නගර කලාප නාගරික වැඩි දියුණු කිරීම්

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
මුහුද ආශ්‍රිත ගමන් මාර්ගය පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව

ජලාපවහන වැඩි දියුණුව / ගංවතුර පාලනය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
බෙලිගහ පාලම පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
කනම්පිටිය පාලම පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
කහදුවත්ත පාලම පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
මිල්ලිද්දුව පාලම පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
මොරගොඩ ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය පරිසර පරිලෝකන වාර්තාව
කලුවෙල්ල අලුත් ඇල මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණය


යාපනය නගර කලාප නාගරික සංවර්ධනය

මාර්ග සහ වාහන ගමනාගමනය වැඩි දියුණු කිරීම

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
ඒ.බී 31 මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය මූලික පාරිසරික පරීක්ෂණය