ගාල්ල නගරය

ගාල්ල නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

ගාල්ල සැලකීමට ලක් වන්නේ කලාපයේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වශයෙන් පමණක් නොව, වාසය කළ හැකි හා සජීවී ඓතිහාසික වරායක් ආශ්‍රිත නගරයක් ද වශයෙනි. ව්‍යාපෘතියේ මේ සංරචකයේ ඉලක්කය වන්නේ ගාලු නගර කලාපයේ නාගරික පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම මගින් එහි ජීවත් වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම, යටිතල ව්‍යුහයන්හි හා සේවාවන්හි ප්‍රමුඛ ආයෝජකයන්ට උපකාරී වීම, ආයෝජන ආකර්ෂණීයත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා නගර කාර්යයන් සංවිධාන කිරීම, පොදු නාගරික අවකාශ පුළුල් කිරීම සහ ගාලු නගර කලාපයේ ආර්ථික වර්ධනයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සැලකිය යුතු නාගරික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම ය.