යාපනය නගරය

යාපනය නගර කලාප නාගරික සංවර්ධනය

යාපනය නගරය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යයැයි සැලකෙන සංවර්ධන අදියර තුනක් යටතේ හඳුනාගනු ලැබූ ප්‍රමුඛතා ආයෝජනවලට සහාය වීම යාපනය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙන් සිදුවනු ඇත. ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ, මාර්ග සහ වාහන ගමනාගමනය වැඩි දියුණු කිරීම, ජලාපවහනය වැඩි දියුණු කිරීම සහ නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය සහ සංස්කෘතික උරුමය යන අංගයන්ය. යාපනය මහ නගර සභාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහාය සහ ධාරිතා වර්ධනය සඳහා වන අංගයක් ද ආයෝජනවලට ඇතුළත් වනු ඇත. මහ නගර සභාවේ සේවා වැඩි දියුණුවත්, පුනරුත්ථාපනය කරන ලද හා එකතු කරන ලද මහා නගර සභා වත්කම් නඩත්තුවත් එමගින් සහතික වනු ඇත.

උප අදියර යටතේ යෝජිත සංවර්ධනයන්ට ඇතුළත් වන්නේ ග්‍රාමීය හා නාගරික මාර්ග සම්බන්ධතා සැපයීම මගින් යාපනය මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ හා අවට ප්‍රදේශයේ මෙන් ම අර්ධද්වීපය තුළ සම්බන්ධකතාව වැඩි දියුණු කිරීමට ය.


විස්තීර්ණ පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් වැඩි දියුණු කිරීම මෙන් ම ප්‍රධාන බස් රථ පර්යන්තයන් සහ රථවාහන ගාල් කිරීමේ පහසුකම් ද ඇතුළත් වන වාහන ගමනාගමන කළමනාකරණ උපාය මාර්ගයක් සංවර්ධනයට ද මේ උප අදියර උපකාරී වනු ඇත.

මේ උප අදියර යටතේ යෝජිත සංවර්ධනයන්ට ඇතුළත් වන්නේ යාපනය මහනගර සභාව තුළ පවත්නා ජලාපවහන ජාලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමත්, වර්තමාන මහනගර සභා ප්‍රදේශය පමණක් නොව, හඳුනාගනු ලබන අනාගතයේ ප්‍රසාරණය වන ප්‍රදේශ ද ඇතුළුව යාපනය නගර කලාපයේ ජලාපවහනය පිළිබඳ විස්තීර්ණ අධ්‍යයනයක් සඳහා සහාය වීමත්, මෝසම් වැසි සමයන්හිදී නගරය ජලයෙන් යටවීම වැළැක්වීම සහතික කරන ජලාපවහන මහ සැලැස්මක් සකස් කිරිමත් ය.


මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ උත්ශ්‍රේණි කරනු ලබන ප්‍රධාන නගර ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටවීම වැළැක්වීමට උපකාරි වන, ජලාපවහන මහ සැලැස්මේ හඳුනාගනු ලබන ප්‍රමුඛ වැඩ අයිතම සඳහා අරමුදල් සම්පාදනයද මේ උප ව්‍යාපෘති සංරචකය යටතේ සිදු වනු ඇත.

මේ උප සංරචකය යටතේ යෝජිත සංවර්ධනයට ඇතුළත් වන්නේ නගරය තුළ හඳුනාගනු ලබන වීදි කලාපවල පොදු භාවිතය ඉලක්ක කරගත් වැඩි දියුණු කරන ලද වීදි අවකාශයන් වඩ වඩා ඇති කිරීම, නාගරික ප්‍රදේශය තුළ පවත්නා විනෝදාස්වාදය සැපයෙන ප්‍රදේශ සහ පොදු අවකාශයන් උත්ශ්‍රේණිකරණය, මහජන වැසිකිලි සහ ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන වැනි පොදු පහසුකාරක ස්ථාන හා සේවා වැඩි දියුණු කිරීම යන කාර්යයන් වන අතර ම, නගර මධ්‍යයේ ම පිහිටි පැරණි කච්චේරි ගොඩනැගිල්ල වැනි යාපනයේ සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන සංස්කෘතික වශයෙන් වඩාත් වැදගත් වන ලෙස ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හා ඵලදායී ලෙස නැවත භාවිතයට ගැනීම වැනි කාර්යයන්ද ඇතුළත් පුළුල් පරාසයක එකී සංවර්ධන කටයුතු විහිදේ.


යාපන අර්ධද්වීප සංවර්ධන උපාය මාර්ගය පිළිබඳ අධ්‍යයනයන්ට මූල්‍ය සම්පාදනය ද මේ උප අදියර මගින් සිදු වේ.

උත්ශ්‍රේණිගත කරන ලද හා එකතු වූ වත්කම් වඩාත්ම ප්‍රශස්ත තත්ත්වයන්ගෙන් පවත්වා ගැනීමට හා සිය පුරවැසියන්ට වැඩි දියුණු වූ සේවා සැපයීමට හැකි වන පරිදි යාපනය මහ නගර සභාවේ ධාරිතා වර්ධනයට අවශ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීම් අධ්‍යයනය කිරීම හා හඳුනාගැනීම සඳහා මහනගර සභාවට උපදේශන සහාය ලබා දීම මගින් යාපනය මහ නගර සභාවේ ධාරිතා වර්ධනය සඳහා අරමුදල් සම්පාදනයත්, උත්ශ්‍රේණි කිරීම් හා එකතු වූ වත්කම් පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය වන යන්ත්‍ර සහ උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා අරමුදල් සම්පාදනයත් යාපන මහ නගර සභා කාර්ය මණ්ඩලයට පුහුණුව ලබා දීමත් මේ උප ව්‍යාපෘති අංගයට ඇතුළත් වේ.