මහනුවර නගරය

මහනුවර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්

මහනුවර නගර කලාපය යටතේ ව්‍යාපෘතියේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්හි ඉලක්කය වන්නේ සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීම, සැලකිය යුතු නාගරික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ මහනුවර නගරයේ ආර්ථික වර්ධනයට උපකාර කිරීම මෙන්ම පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් මගින් මහනුවර නගර කලාපයේ සමස්ත ජීවත් වීමේ හැකියාව සහ ආයෝජන ආකර්ෂණීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම යන කරුණු ය. ඒ ක්‍රියාකාරකම් මෙසේ ය: