මැද ඇල

මැද ඇල පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘතිය

මැද ඇල පුනරුත්ථාපනය


සංරචක

ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය


ස්ථානය

මහනුවර නගරය


නිමකරන වසර

2018


ව්‍යාපෘති පිරිවැය

රු.මි. 700.6

විස්තරය

මහනුවර නගරයේ ප්‍රධාන ජලාපවහන යටිතල ව්‍යුහය හා ගංවතුර පාලන පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීමත් අනෙක් අතින් මහනුවර මහ නගර සභාවේ සේවා කළමනාකරණය කිරීමේ හා සැපයීමේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමත් සඳහා මැද ඇල පුනරුත්ථාපනය සැලසුම් කරනු ලැබ ඇත. එය, (අ) සම්බන්ධිත ඉහළ ජලමාර්ග පුනරුත්ථාපනය (රජ පිහිල්ල සහ හීල්පැන්කඳුර), සහ (ආ) දැනට පවතින රොන්මඩ කොටු පුනරුත්ථාපනය (ඉහළ මහමායා සහ පහළ රතු බෝක්කුව) පුනරුත්ථාපනය සහ අලුතින් රොන්මඩ කොටු ඉදි කිරීම (ඉහළ රතු බෝක්කුව, ඉහඝ හිල්වුඩ් සහ ඉහළ මහාමායා) ඇතුළත් වෙන ම සලකා බැලෙන වඩා විශාල ජලාපවහන වැඩි දියුණු කිරීම් මැදිහත්වීමක කොටසකි.


මේ උප ව්‍යාපෘතිය යටතේ පහත දැක්වෙන කාර්යයට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී ඇත:


• • මහනුවර නගරයේ මැද ඇල ජලාපවහන මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය


විශේෂයෙන්, ඇලේ ගමන් මාර්ගයේ පිහිටි ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 10ක ජීවත් වන 108,000 ක නාගරික ජන සංඛ්‍යාවකට සහ නගරයට පැමිණෙන 350,000 ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිසකට උප ව්‍යාපෘතියෙන් සෘජු ප්‍රතිලාභ සැලසෙනු ඇත. දිස්ත්‍රික්කයේ මිලියන 1.37ක ජනතාවක් වක්‍ර ප්‍රතිලාභීන් අතර වේ. ප්‍රතිලාභී ජනගහනය බහුවිධ සංස්කෘතික හා බහු ආගමික ප්‍රජාවකි.