මෝඩ ඇල සංවර්ධනය

මෝඩ ඇල, කපු ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය

ව්‍යාපෘති තොරතුරු

මෝඩ ඇල, කපු ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය


සංරචක

ජලාපවහන වැඩි දියුණුව / ගංවතුර පාලනය


ස්ථානය

ගාල්ල


නිමකරන වසර

2019


ව්‍යාපෘති පිරිවැය

රු.මි. 544.00

විස්තරය

ගාල්ල මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ගංවතුර අවම කිරීම සහ ජලාපවහනය වැඩි දියුණු කිරීම හා නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය, ව්‍යාපෘති හවුල්කාර නියෝජිත ආයතනවල තාක්ෂණික සහාය හා ධාරිතාව ගොඩනැඟීම සහිතව ගාලු නගර කලාප නාගරික මැදිහත්වීමේ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති සංරචකයන්ය. මහා සහ කුඩා පරිමාණ විවෘත ඇලමාර්ග සහ වගුරුබිම් ජාලයකින් ගාල්ල මහනගර සභා ප්‍රදේශ ජලාපවාහන පද්ධතිය සමන්විත වේ. නගරයේ ජලාපවහන ජාලය ප්‍රධාන වශයෙන් ජලමාර්ග තුනකින් සමන්විත වේ. ඒවා නම්. මොරගොඩ ඇල, මෝඩ ඇල සහ කැපූ ඇල ය. පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන මොරගොඩ ඇල හැරුණු විට ජලාපවහන ජාලය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ ගාල්ල මහනගර සභාව විසිනි.


මඟ දෙපස කාණුවලින් පිටාර ගලන ජලයෙන් පෝෂණය වන මේ ජල මාර්ගය හරස් කාණුවලින් අතිරික්ත ජලය රැස් කරගෙන මුහුදට ගලා යයි. නගර මධ්‍යයෙන් සහ නේවාසික ප්‍රදේශවලින් ගලා එන අපජලයෙන් සහ ඝන සහ ද්‍රව අපද්‍රව්‍යවලින් මේ ජලමාර්ගවල ජලය දූෂණය වී තිබේ. අර්ධවශයෙන් වටේට බැමි බැඳ ඇති ගාලු ජලාපවහන පද්ධතිය අයහපත් ලෙස නඩත්තු වන්නක් වන අතර එහි බොහෝ කොටස්වලට අතිරික්ත පිටාර ජලය ගෙන යෑමට තරම් ප්‍රමාණවත් ධාරිතාවක් නැත. ඉඩම් ගොඩකිරීම සහ නිවාස ඉදිකිරීම නිසාත් වාණිජ ගොඩනැගිලි නිසාත් තිබෙන වැසි ජල රැඳවුම් ප්‍රදේශ ද ශීඝ්‍රයෙන් අතුරුදහන් වෙමින් පවතී. එබැවින්, විධිමත් පරිදි ඇල නඩත්තු කිරීම, රැඳවුම් ප්‍රදේශ සංරක්ෂණය කිරීම සහ ඇලේ ජලය ගෙන යෑමේ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම ගංවතුර අවම කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ය.

ව්‍යපෘති වාර්තා