මොරගොඩ ඇල

මොරගොඩ ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය

ව්‍යාපෘතිය

මොරගොඩ ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය


සංරචක

ජලාපවහන වැඩි දියුණුව / ගංවතුර පාලනය


ස්ථානය

ගාල්ල නගරය


නිමකරන වසර

2019


ව්‍යාපෘති පිරිවැය

රු.මි. 844.00

විස්තරය

යෝජිත මොරගොඩ ඇල හරස් කාණු පුනරුත්ථාපනය කිරීම - ‘A’ පැකේජය. මෙය හරස් කාණු 3කට, එනම් හීන් ඇල, හීන් ඇල හරස් කාණුව 1 (හීන් ඇල CD 1) සහ හීන් ඇල හරස් කාණුව 2 (හීන්ඇල CD 2 ) සම්බන්ධ වන විවෘත ඇලකි. අක්මීමන ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයෙන් ආරම්භ වන හීන්ඇල කඩවත් සතර ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ (දම්වැල් 0 + 609 M අවසානයට) ඇතිලිගොඩ දකුණ, මකුලුව සහ මිලිද්දුව ග්‍රා.නි. කොට්ඨාස පසු කර ගලා යයි. හීන්ඇලේ කොටසක් (මී. 609 ක් පමණ) අක්මීමන ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇති අතර අක්මීමන හා කඩවත් සතර ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසවලින් ගලා එන අතිරික්ත පිටාර ජල හා අපජලයෙන් පෝෂණය වේ. හින්ඇල හරහා පාලම් තුනක් ඇති අතර ඇලේ නිදහස් ගලා යෑමට තරම් පාලම්වල පවත්නා මානයන් ප්‍රමාණවත්ය.


ඉහළ යමින් පවතින සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් නිසා හීන්ඇල පෝෂක ප්‍රදේශය, හීන්ඇල CD 1 සහ හීන්ඇල CD 2 ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතී. ඉදිකිරීම් පරමාර්ථ සඳහා නුසුදුසු පහත් වගුරුබිම් ප්‍රදේශ ඉඩම් පිරවීම් මගින් වැඩි දියුණු කරනු ලැබ ඇති නිසා ජලය රැඳවුම් ප්‍රදේශවල ධාරිතාව පෝෂක ප්‍රදේශයට අහිමි වී තිබේ. පාලනයකින් තොර ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වැසි ජලය පොළොවට කාන්දු වීම අඩු වී මතුපිටින් ජලය ගලා යෑම ඉක්මන් වී තිබේ. එබැවින් අඩු වර්ෂාපතනයකදී පවා ගංවතුර රැගෙන යෑමට පවත්නා ඇල ප්‍රමාණවත් නැත. එය අවසානයේදී ගංවතුරු ඇති වීමට තුඩු දේ. ඇල ක්‍රමානුකූලව නඩත්තු කිරීමක් ද නැත. අධික ජනගහනයෙන් යුත් හා නාගරික ප්‍රදේශ මැදින් ඇල ගලා යන බැවින් එය පහසුවෙන් දූෂණයට ලක් වේ. ප්ලාස්ටික් බෑග්, කෑන් සහ බෝතල් වැනි නොදිරන දූෂණකාරක ද්‍රව්‍ය ජලය නිදහසේ ගලා යෑම අවහිර කරන අතර ජලය ගෙන යෑමේ ධාරිතාව ද සීමා කරයි. ඇල ඉවුරු දිගේ ඇති එළවලු වගාව එහි අබාධිත ගලා යෑමට අවහිර ඇති කරයි. එබැවින්, විධිමත් පරිදි ඇල නඩත්තු කිරීම, රැඳවුම් ප්‍රදේශ සංරක්ෂණය කිරීම සහ ඇලේ ජලය ගෙන යෑමේ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම ගංවතුර අවම කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ය.