අප සිදු කරන ව්‍යාපෘති

මහනුවර නගර කලාපය යටතේ ව්‍යාපෘතියේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්හි ඉලක්කය වන්නේ සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීම, සැලකිය යුතු නාගරික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ මහනුවර නගරයේ ආර්ථික වර්ධනයට උපකාර කිරීම මෙන්ම පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් මගින් මහනුවර නගර කලාපයේ සමස්ත ජීවත් වීමේ හැකියාව සහ ආයෝජන ආකර්ෂණීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම යන කරුණු ය. ඒ ක්‍රියාකාරකම් මෙසේ ය:

රථවාහන ගමනාගමනයේ වැඩි දියුණු කිරීම්

වාහනවල හා මගීන්ගේ සුරක්ෂිත ගමනාගමනය සඳහා මාර්ග පුනරුත්ථාපනය : ප්‍රධාන නගර සීමාව ඇතුළත බස්රථ වල අධික තදබදය අඩු කිරීම සඳහා පොදු ප්‍රවාහන ජාලය වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස ඒකාබද්ධ සහ බහුවිධ ප්‍රවාහන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීම, නගරයෙන් බැහැර යෝග්‍ය ස්ථානවල ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇති කිරීම, සංශෝධිත බස් රථ ජාලක් ඇති කිරීම, වැඩි දියුණු වූ සේවා සහ තෝරා ගනු ලබන ප්‍රධාන ගමන් මාර්ගවල බස්රථ ප්‍රමුඛතා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වැනි නගරයේ මූලික ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් එක්තරා දුරකට ප්‍රතිසංවිධාන කිරීම ද අවශ්‍ය විය හැකිය. එසේ ම, පදික පහසුව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වීදිවල මෝටර් රථ ගාල් කිරීම වීදිවලින් බැහැර ස්ථානවලට විතැන් කිරීම, රථවාහන ගමනාගමන කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සහ නගරය තුළ පොදු ප්‍රවාහනය සහ පදිකයින් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීම වැනි රථවහාන ගමනාගමන ක්‍රියාමාර්ග ද ක්‍රියාත්මක කැරෙනු ඇත. අතුරු ප්‍රවේශ මාර්ග සහ පොදු ප්‍රවාහන යටිතල ව්‍යුහවල ආයෝජනයන් සඳහා රථවාහන ප්‍රවාහන කළමනාකරණ සැලසුම් සහාය වනු ඇත.

මහනුවර මහනගර සභා ජලසම්පාදන පද්ධතිය - සංවර්ධනය හා පුනරුත්ථාපනය

මහනුවර මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ඉල්ලුම් සපුරාලීමට මහනුවර මහ නගර සභා (KMC) ජල සම්පාදන පද්ධතියට දැනට නොහැකි වී ඇති අතර ඒ සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ (NWSDB) පහසුකම්වල අතිරේක සහාය ලබාගනු ලැබේ. ඊට අමතරව, මහනුවර මහනගර සභා පහසුකම් මනාව කළමනාකරණය වුවත්, එය සමන්විත වන්නේ 1980 ගණන්වල මුල් භාගයේ උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබූ යල් පනිමින් පවතින යටිතල ව්‍යුහයන්ගෙනි. වර්තමානයේ බෙදා හැරීම් ජාලය නිරන්තර පිපිරීම්වලට හා කාන්දුවීම්වලට මුහුණ පෑමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් විශාල ජල ප්‍රමාණයක් ආදායම් නූපදවන තත්ත්වයට පත් වී තිබේ. (NRW) එබැවින්, එවැනි ආදායම් නූපදවන ජල ප්‍රමාණය අඩු කිරීම සඳහා ජල සැපයුම වැඩි කිරීම සහ ගබඩා කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම, තෝරා ගත් ජල සම්බන්ධතා, පැරණි ප්‍රධාන ජලනළ හා බෙදා හැරීමේ නළ මාර්ග අලුතින් ආදේශනය කිරීම සඳහා ගැටඹේ මෙන් ම දුනුමඬලාව ජලය රැස් කිරීම් හා පිරිපහදු කිරීමේ යන්ත්‍රාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ද යෝජිතය. පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමේ වෙනත් ව්‍යුහාත්මක නොවන ක්‍රියාමාර්ග ද හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය

නගරයට සේවා සැපයෙනුයේ නගරයේ සිට විවෘත ජල මාර්ගයකට අතිරික්ත ජලය බැහැර කිරීම සඳහා වසර 150කට පෙර ඉදි කරන ලද පැරණි ගඩොල් බිත්ති සහිත භූගත උමගකින් සහ විවෘත ඇල පද්ධතියකිනි. ජනතාවට තර්ජනයක් වන පරිදි භූගත ජලාපවහන පද්ධතියේ නිතර සිදුවන කඩා වැටීම් නිසා අතිරික්ත ජලාපවහන පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය සහ ශක්තිත් කිරීම කඩිනම් කැරෙනු ඇත.

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

අදියරෙන් අදියර ප්‍රවේශයක් භාවිත කරමින් නාගරික උත්ශ්‍රේණි කිරීමේ මැදිහත්වීම් තෝරා ගැනීමේ පදනම වශයෙන් නගර කේන්ද්‍රයේ ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශ කඩිනමින් සංවර්ධනය කිරීමේ උපායමාර්ගික සැලැස්ම භාවිත කරන ලදී. පදික ජාලයන් ප්‍රතිසංවිධානය සහ වැඩි දියුණු කිරීම, පොදු අවකාශයන් නිර්මාණය කිරීම සහ නගරය තුළ, වැව වටා සහ අවට කඳු ප්‍රදේශවල වාහන ගමනාගමනය වැඩි දියුණු කිරීම මගින් පයින් ගමන් කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ඊට ඇතුළත් වේ. නගරවාසීන්ට මෙන් ම සංචාරකයන්ට ද විනෝදාස්වාදය ලැබිය හැකි සංස්කෘතිය හා උරුමයන් භාවිතයන් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ආකර්ෂණීය පොදු අවකාශයන් සහ පහසුකම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශවල වඩා විශාල භූමි භාගයන් සහ ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසැකසුම මගින් මහනුවර නගර කේන්ද්‍රයේ සමස්ත නාගරික පරිසරය වැඩිදුරටත් දියුණු කිරීමේ හා පරිවර්තනය කිරීමේ අවස්ථා ද පවතී. මේ ආයෝජනයන් ඌන පූරණය සහ අනාගත මැදිහත්වීම් මෙහෙයවීම සඳහා ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශ සඳහා වන විස්තරාත්මක නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් සහ නගර කලාපය සඳහා ඒකාබද්ධ මහ සැලැස්මක් සංවර්ධනය කිරීමට ව්‍යාපෘතිය උපකාරී වනු ඇත. මහනුවර නගරය, නගර කේන්ද්‍රය තුළ පිහිටි (තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සහ බෝගම්බර බන්ධනාගාරය වැනි) නොයෙකුත් ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි සහ ප්‍රධාන ස්ථාන මෙන් ම මාළිගාව සහ මාළිගා පරිශ්‍රය තුළ පිහිටි ගොඩනැගිලි වලින් ද සමන්විත ස්ථානයකි. කෙසේ වුවද, ගොඩනැගිලි බොහොමයක් ම, විශේෂයෙන් ම නගරය තුළ පිහිටි ගොඩනැගිලි, නාගරීකරණයේ පීඩනයන් හේතුවෙන් ගරා වැටුණු තත්ත්වයක පවතී. තෝරා ගත් ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි සහ වැදගත් ස්ථාන ද මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සුදුසු පරිදි නැවත භාවිතය සඳහා ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හැකිය. අවට වීදිවල සහ පොදු අවකාශයන්හි ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීමේ ලා මේ ගොඩනැගිලි ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත. එසේ ම, මේ ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, ප්‍රමුඛ ස්ථාන සඳහා වන නාගරික සංවර්ධන සැලසුම්වල මෙන් ම නගර කලාපයේ ඒකාබද්ධ මහා සැලැස්මේද කොටසක් වනු ඇත.


උප ව්‍යාපෘතින්

ගාල්ල සැලකීමට ලක් වන්නේ කලාපයේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානයක් වශයෙන් පමණක් නොව, වාසය කළ හැකි හා සජීවී ඓතිහාසික වරායක් ආශ්‍රිත නගරයක් ද වශයෙනි. ව්‍යාපෘතියේ මේ සංරචකයේ ඉලක්කය වන්නේ ගාලු නගර කලාපයේ නාගරික පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම මගින් එහි ජීවත් වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම, යටිතල ව්‍යුහයන්හි හා සේවාවන්හි ප්‍රමුඛ ආයෝජකයන්ට උපකාරී වීම, ආයෝජන ආකර්ෂණීයත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා නගර කාර්යයන් සංවිධාන කිරීම, පොදු නාගරික අවකාශ පුළුල් කිරීම සහ ගාලු නගර කලාපයේ ආර්ථික වර්ධනයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සැලකිය යුතු නාගරික පරිවර්තනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම ය.

ජලාපවහන වැඩි දියුණුව / ගංවතුර පාලනය

වාර්ෂිකව සිදුවන්නක් වන ගාල්ලේ ගංවතුර ගැලීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ අයහපත් ජලාපවහනයයි. වසර 2003 දී සහ 2010 දී ඇති වූ දැඩි ගංවතුර තත්ත්වයට හේතු වූයේ ප්‍රදේශයට ලැබුණු අධික වර්ෂාපතනයය. ජලාපවහන පද්ධතිය ද දුෂණයට ලක් වී ඇති බැවින් නඩත්තුව නොමැති වීම නිසාත් එක්තරා දුරකට, වැටුණු පොල්ගස්, සුන්බුන්, කැලි කසළ ආදිය ගොඩ ගැසීම සහ අධික වශයෙන් වල් බිහිවීම නිසාත් ගංවතුර මුහුදට රැගෙන යෑමට ඒවාට නොහැකි වන අතර ම අගල් වශයෙන් සාරා ජලය බැහැර කිරීම සඳහා ගොඩ දමා ඇති බිම් කොටස් නිසා ස්වාභාවිකව ජලය ගලා යෑමට අවහිර ඇති වී තිබේ. විවිධ ස්ථානවල ඇල ඉවුරු අනාරක්ෂිත සහ අස්ථාවර වන අතර ම නීති විරෝධී පදිංචිකරුවන් විසින් අනවසරයෙන් අල්ලා ගනු ලැබ ඇත. ගල් වැලි පිරවූ ගැබියම් (gabions) අසාර්ථක ලෙස, පමණට වඩා විශාලව සකස් කරන ලද අස්ථාවර ඒවා ය. පොදුවේ ගත් කල ඇලේ හරස්කඩවල් (cross – sections) නිසි පරිදි හා විශ්වාසවන්ත ලෙස ගංවතුර රැගෙන යෑමට නුසුදුසුය. ප්‍රධාන ඇල මාර්ගවලට සහ නගරයේ වෙනත් තැන්වලට ජලය බැහැර කරන හරස් කාණු වල බිත්ති ගල් අතුරා සකස් කර ඇත්තේ අර්ධ වශයෙන් පමණක් වන අතර නඩත්තුව ද ප්‍රමාණවත් නැත. විධිමත් ආකාරයකින් අතිරික්ත වැසි ජලය රැගෙන යෑමට ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් හැකියාවක් නැත.


නගරයට ජලාපවාහන සේවා සැපයෙනුයේ විවෘත ඇල පද්ධතියකින් සහ නගරයේ සිට විවෘත ජල මාර්ගයක් කරා අතිරික්ත ජලය රැගෙන යෑම සඳහා වසර 150කටත් පෙර ඉදි කරන ලද ගඩොල් අතුරන ලද පැරණි භූගත උමගකිනි. භූගත කාණු පද්ධතිය නිතර නිතර කඩා වැටීම මහජන ආරක්ෂාවට වැඩි වැඩියෙන් එල්ල වෙමින් පවතින තර්ජනයක් වන අතර එය වහා පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුය.

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

මේ ක්‍රියාකාරකම්වල ඉලක්කය වන්නේ නාගරික පොදු අවකාශයන් වර්ධනය කිරිමත්, නගරයේ වත්කම් උපයෝගී කරගනිමින් ප්‍රධාන ගමනාන්තයන් අතර ශක්තිමත් පදික සම්බන්ධකතාවක් ඇති කිරීමත්ය. කොටු බැමි පද්ධතිය, එහි මුර කුටි සහ සිව්රැස් කොටු වැනි කොටුව ඇතුළත පිහිටි පොදු අවකාශයන් පුනරුත්ථාපනය සංවර්ධන කාර්යයන්ට ඇතුළත් විය හැකිය. කොටුවෙන් පිටත, මුහුද ආශ්‍රිත නගර ප්‍රදේශය වටා අඛණ්ඩ පදික ප්‍රවේශය සලසා දීම සඳහා වෙරළබඩ ගමන්මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීමත්, නගර අභ්‍යන්තරයට සහ කොටු ප්‍රවේශ දොරටුවලට සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීමත් සිදු කරනු ලැබේ.


උප ව්‍යාපෘතින්

සටහන : සිවිල් ගැටුම් හේතුවෙන් දශක 3 ක් පමණ කාලයක් මුහුණ දුන් දුෂ්කරතාවලින් පසු නගරය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යයැයි සැලකෙන සංවර්ධන අදියර තුනක් යටතේ හඳුනාගනු ලැබූ ප්‍රමුඛතා ආයෝජනවලට සහාය වීම යාපනය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙන් සිදුවනු ඇත.


ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ, 1. මාර්ග සහ වාහන ගමනාගමනය වැඩි දියුණු කිරීම, 2. ජලාපවහනය වැඩි දියුණු කිරීම සහ 3. නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය සහ සංස්කෘතික උරුමය යන අංගයන්ය. යාපනය මහ නගර සභාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහාය සහ ධාරිතා වර්ධනය සඳහා වන අංගයක් ද ආයෝජනවලට ඇතුළත් වනු ඇත. මහ නගර සභාවේ සේවා වැඩි දියුණුවත්, පුනරුත්ථාපනය කරන ලද හා එකතු කරන ලද මහා නගර සභා වත්කම් නඩත්තුවත් එමගින් සහතික වනු ඇත.

තවත් කියවන්න..

සංවර්ධනය සඳහා වන ප්‍රංශ නියෝජිතායතන (AFD) ණය පහසුකමක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපාතිවලින් එකක් වශයෙන් උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය AIUDP ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිණ. ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වන්නේ ආර්ථික පහසුකමක් ද සහිතව නගරයේ සංස්කෘතික උරුමයේ ප්‍රතිලාභ සැලසෙන පරිදි අනුරාධපුර පූජා නගරය හා නව නගරය අතර සමතුලිත වර්ධනයක් හා සම සංවර්ධනයක් ඊට ඇතුළත් කිරීමය. 2015 දී ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය (AFD) සහ උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන ඒකාබද්ධව සිදු කරන ලද මූලික ආංශික තක්සේරුවේදී ප්‍රදේශයේ මූලික සංවර්ධනය ඇති කිරීම පහසු කරවන සංකීර්ණ වාරි කර්මාන්ත පද්ධතියක් තිබීම ද ඇතුළුව අනුරාධපුරයේ වැදගත් හා පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමයට අනුපූරක වූ ප්‍රමුඛ අරමුණු තුනක් හඳනා ගන්නා ලදී. .


තවත් කියවන්න..