මුල්‍ය සහාය

මුල්‍ය සහායඋපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහන | SCDP

ශ්‍රී ලංකා රජය + ලෝක බැංකුව

ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 210


මහනුවර නගරය ගාල්ල නගරය යාපනය නගරය

අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය | AIUDP

ශ්‍රී ලංකා රජය + ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනය

ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 60


අනුරාධපුර නගරය

තිරසාර නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය | SUDP

ශ්‍රී ලංකා රජය + ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව

ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 200


ත්‍රිකුණාමලය නගරය | කුරුණෑගල නගරය | දඹුල්ල නගරය | රත්නපුර නගරය