හීන්පැන්කඳුර රජපිහිල්ල

හීන්පැන්කඳුර රජපිහිල්ල පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘතිය

හීන්පැන්කඳුර රජපිහිල්ල පුනරුත්ථාපනය


සංරචක

ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය


ස්ථානය

මහනුවර නගරය


නිමකරන වසර

2017


ව්‍යාපෘති පිරිවැය

රු. මි. 31.00

විස්තරය

නගරයේ ප්‍රධාන ජලාපවහන යටිතල ව්‍යුහයන් සහ ගංවතුර පාලන පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා හීල්පැන්කඳුර සහ රජපිහිල්ල පුනරුත්ථාපනය සැලසුම් කරනු ලැබ ඇත. එක් අතකින් ක්ෂණික ගංවතුර අඩු කරන අතර අතිරික්ත පිටාර ජලය ගලා යෑම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පවත්නා ඉහළ ඇල මාර්ග පුනරුත්ථාපනය හා නැවත සැලසුම් කිරීම, උප ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් වේ. හඳුනාගනු ලැබ ඇති ජල මාර්ග පිහිටා ඇත්තේ නුවර වැවට ගලා බසින ජල පහරවල් පිහිටි ඉහළ ප්‍රදේශවලය. තද බෑවුමින් යුත් භූමිය මැදින් ගලා බසින ජල පහරවල් පටු ඉවුරු ඔස්සේ ගලා යන අතර අධික වැසි ඇති විට සමහර ප්‍රදේශවල එමගින් අධික ජල ප්‍රවේගයක් ඇති වේ.


විශේෂයෙන් ම, ගංවතුර නිසා ඇති වන අතිරික්ත පිටාර ජලයට නිරතුරුව මුහුණ දෙන කුටුම්බ 10ක් සහ හඳුනාගනු ලැබූ ස්ථානවල පිහිටි කුටුම්බ 55ක පමණ නිවැසියන් ඇතුළුව 350ක පමණ මුළු ජනගහනයකට උප ව්‍යාපෘතියෙන් සෘජු ප්‍රතිලාභ සැලසෙනු ඇත.