කොටු බැම්ම පදික මාර්ගය

කොටු බැමි පද්ධතිය, එහි මුර කුටි සහ සිව්රැස් කොටු වැනි කොටුව ඇතුළත පිහිටි පොදු අවකාශයන් පුනරුත්ථාපනය

විස්තරය

ලෝක බැංකු ආධාර ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සහ ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් උපායමාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදී. 1වැනි අදියර යටතේ නියමු නගර වශයෙන් මහනුවර සහ ගාල්ල නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ. නගර දෙක ම සතුව ඓතිහාසික සහ සංස්කෘතික වැදගත්කමක් ඇති අතර ඒවායේ භාවිත නොවූ විභව්‍යතාව දේශීය හා විදේශීය අන්තර්ජාතික සංචාරක ආකර්ෂණය සඳහා භාවිත කරනු ලැබේ.


නගරය අවට ප්‍රදේශවල ජීවත් වන වැසියන්ගේ සහ දෛනික පදනමක් මත නගරය භාවිත කරන රටවැසියන්ගේ පවතින ගැටලුවලට විසඳුම් වශයෙන් උප ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් නගරවලට එකතු වූ වටිනාකම ලබා දීම කෙරෙහි අවධානය යොමුවන අතර, උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් සැලසුම්ගත සංවර්ධනය සාක්ෂාත් කරගනු ඇත. ගාලු නගරය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සඳහා මහ ගාලු නගර සංවර්ධන වැඩසටහන (GGCDP ) සැලසුම් කර ඇති අතර ව්‍යාපෘති ඉලක්ක කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරිම සඳහා උප ව්‍යාපෘති කිහිපයක් හඳුනාගනු ලැබ ඇත. ගාලු කොටු පවුරේ Sky Walkway ව්‍යාපෘතිය මහ ගාලු නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඇති ප්‍රධාන උප ව්‍යාපෘතිවලින් එකක් වන අතර එමගින් කොටුවේ ඓතිහාසික, සංස්කෘතික සහ දර්ශනීය අලංකාරය මුල් කරගෙන දේශීය මෙන් ම විදේශීය සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනෙනු ඇත.

ව්‍යපෘති වාර්තා