ජල රැඳවුම්

හීරුස්සගල මධ්‍යම, පහළ හීරුස්සගල හා දංගොල්ල යන ස්ථානවල ජල රැඳවුම් තුනක් ඉදි කිරීම.

විස්තරය

හීරුස්සගල මධ්‍යම සහ පහළ හීරුස්සගල නව ජල (රැඳවුම් / ගබඩා කිරීමේ ස්ථාන) රඳවන දෙකක් ඉදි කිරීම සහ දැනට ඇති දන්ගොල්ල ජලය ගබඩා කිරීමේ ස්ථානයේ ධාරිතාව පුළුල් කිරීම යෝජිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට ඇතුලත් වේ. හීරුස්සගල මධ්‍යම සහ පහළ ප්‍රදේශවල රඳවන ඉදිකිරීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ භූමිය ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයට අයත් වන අතර ඔවුන් ඒ සඳහා දැනටමත් අනුමැතිය දී ඇත. දංගොල්ල ජල රැඳවුම පුළුල් කිරීම සඳහා හඳුනාගෙන ඇති භූමිය මහනුවර මහනගර සභාව සතුය. මහනගර සභාව සතු ජල රැඳවුමක් දැනටමත් තිබෙන අතර ඒ ස්ථානයේ ම නව රැඳවුම් ඉදිවෙමින් පවතී. එබැවින්, ජලාශ (ගබඩා කිරීමේ වැව්) තුන ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය භූමියේ අයිතිය සහතික වනු ඇති අතර ඒවා රජයේ දේපල වන නිසා පෞද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සැලසුම් හා ඇස්තමේන්තු සකස් කරනු ලැබ ඇති අතර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වූ පසු මෙහෙයුම් කටයුතු හා නඩත්තුව මහනුවර මහ නගර සභාව මගින් සිදු වනු ඇත.