රොන්මඩ කොටු

මහනුවර වැවේ රොන්මඩ කොටු ( Silt Traps ) පුනරුත්ථාපනය සහ ඉදි කිරීම

ව්‍යාපෘති තොරතුරු

මහනුවර වැවේ රොන්මඩ කොටු ( Silt Traps ) පුනරුත්ථාපනය සහ ඉදි කිරීම


කාණ්ඩය

ජලාපවහන පුනරුත්ථාපනය


පිහිටීම

මහනුවර


නිම කිරීම

2017


පිරිවැය

රු. මි. 134.10

විස්තරය

දැනට පවත්නා රොන්මඩ කොටු පුනරුත්ථාපනය හා ප්‍රතිසැලසුම් කිරීම සහ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා වඩා හොඳ පහසුකම්වලින් යුත් අතිරේක රොන්මඩ කොටු ඉදි කිරීම ඇතුළත් උප ව්‍යාපෘතියක් හඳුනාගනු ලැබ ඇත. එය, ජල මාර්ගයේ ඉහළ රොන්මඩ කොටු පුනරුත්ථාපනය හා ඉදි කිරීම ඇතුළුව නගරයේ ප්‍රධාන ජලාපවහන යටිතල ව්‍යුහය සහ ගංවතුර පාලන පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉවහල් වන මූලික ආයෝජනවලින් එකකි.


මේ උප ව්‍යාපෘතිය යටතේ පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරීත්වයන් ප්‍රමුඛතාගත කර ඇත :


• • දැනට පවත්නා රොන්මඩ කොටු 2ක් (පහළ මහාමායා සහ පහළ රතු බෝක්කුව) පුනරුත්ථාපනය

• • රොන්මඩ කොටු 3 ක් (ඉහළ රතු බෝක්කුව, ඉහළ හිල්වුඩස් සහ ඉහළ මහමායා) ඉදි කිරීම


ඉහත දැක්වෙන ඉදිකිරීම් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වන අතර, අම්පිටිය උතුර, අම්පිටිය දකුණ සහ මල්වත්ත යන ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස තුනට අයත් විවිධ ස්ථාන පහක ස්ථානගත වී තිබේ.


විශේෂයෙන්ම රොන්මඩ කොටුවල හඳුනාගනු ලැබූ ස්ථාන අවට නිවැසි පුද්ගලයින් 370ක් පමණ ඇතුළුව 108,000 ක සමස්ත නාගරික ජනතාවකට සහ සංචාරකයන් ඇතුළු නගරයට පැමිණෙන ඇස්තමේන්තුගත 350,000ක පිරිසකට උප ව්‍යාපෘතියෙන් සෘජු ප්‍රතිලාභ සැලසෙනු ඇත. දිස්ත්‍රික්කයේ මිලියන 1.37ක ජනගහනයකට වක්‍ර ප්‍රතිලාභ සැලසෙනු ඇත. ඒ අනුව ප්‍රතිලාභී ජනතාව විවිධ ජනවාර්ගික සහ ආගමික ජනගහනයකි.