සමාජ ආරක්ෂණ වාර්තාව

නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති රාමුවවාර්තා බාගත කිරීම

මහනුවර නගර කලාපයේ නාගරික සංවර්ධන කාර්යයන්


රථවාහන ගමනාගමනයේ වැඩි දියුණු කිරීම්

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
කටුගස්තොට - දිගන - රජවැල්ල මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
ධර්මාශෝක මාවත නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
මහනුවර බහු මාදිලි ප්‍රවාහන පර්යන්තය (KMTT) නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
මැද ඇල පුනරුත්ථාපනය සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
රොන්මඩ රැදවීම් පුනරුත්ථාපනය හා ඉදිකිරීම් සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
හීන්පැන්කඳුර රජපිහිල්ල පුනරුත්ථාපනය සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
මහනුවර ජලාපවහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව

මහනුවර මහනගර සභා ජලසම්පාදන පද්ධතිය - සංවර්ධනය හා පුනරුත්ථාපනය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නළ සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
ජලරැඳවුම් තුනක් ඉදි කිරීම (දංගොල්ල, HG LOWER, HG MIDDLE) සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
දුනුමඬලාව ජල පිරිපහදුව පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම් සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
ගැටඹේ ජල රැස්කිරීමේ හා ජල පිරිපහදු කිරීමේ යන්ත්‍රාගාරය පුනරුත්ථානය සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
ARTHUR'S SEAT නැරඹුම් අටල්ල සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
ජෝර්ජ් ද සිල්වා උද්‍යානය සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
මහනුවර වැව වටා පදික මංතිරුව සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
ටොම්ලින් උද්‍යානය කෙටි කරන ලද නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
රථවාහන අංගනයේ ඉහල මහල කෙටි කරන ලද නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම


ගාල්ල නගර කලාප නාගරික වැඩි දියුණු කිරීම්

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
කොටු බැම්ම පදික මාර්ගය සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව

ජලාපවහන වැඩි දියුණුව / ගංවතුර පාලනය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
මොරගොඩ ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය – Package A කෙටි කරන ලද නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
කහදුවත්ත පාලම සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
මොරගොඩ ඇල සංවර්ධනය නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
මෝඩ ඇල, කපු ඇල සහ හරස් කාණු සංවර්ධනය සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව
මොරගොඩ ඇල හරස් පාලම් තුන සංවර්ධනය සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව


යාපනය නගර කලාප නාගරික සංවර්ධනය

මාර්ග සහ වාහන ගමනාගමනය වැඩි දියුණු කිරීම

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
ඒ.බී 31 මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය සහ සංස්කෘතික උරුමය

ව්‍යාපෘතිය වාර්තා බාගත කිරීම
Construction/ Rehabilitation of Public Conveniences in Jaffna සමාජ පරිලෝකන වාර්තාව