ටොම්ලින් උද්‍යානය

වන්දනාකරුවන්ගේ පොදු පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම

ව්‍යාපෘතිය

වන්දනාකරුවන්ගේ පොදු පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම - ටොම්ලින් උද්‍යානය


සංරචක

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය


ස්ථානය

මහනුවර නගරය


නිමකරන වසර

2019


ව්‍යාපෘති පිරිවැය

රු.මි. 485

විස්තරය

ටොම්ලින් උද්‍යානය සංවර්ධනය කිරීම මහනුවර නගරයේ නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණ උප සංරචකය යටතේ SCDP හි ප්‍රමුඛතාගත උප ව්‍යාපෘතිවලින් එකකි. ටොම්ලින් උද්‍යානයට අයත් භූමිය මුලදී ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට එන වන්දනාකරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා රථගාලක් වශයෙන් නඩත්තු කිරීම සඳහා මහනුවර මහනගර සභාවට පැවරී තිබුණි.


වන්දනාකරුවන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සැපිරීම සඳහා මහනුවර ම.න.ස. විසින් වාණිජ ඒකක (නිර්මිත ව්‍යුහයන්) පහළොවක් ඉදි කරන ලදී. වන්දනාකරුවන්ගේ මෙන් ම නගරයට පැමිණන අන් අයගේ ද විවේක ස්ථානයක් වශයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ම ක්‍රියාත්මක වනු ඇති නව ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයක් ඉදි කිරීම සඳහා මේ වාණිජ ඒකක කඩා ඉවත් කිරීම ටොම්ලින් උද්‍යාන සංවර්ධන උප ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය වී තිබේ.

ව්‍යපෘති වාර්තා