ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නළ

ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රාගාරයේ (WTP ) සිට හීරුස්සගල හන්දිය සහ හීරුස්සගල මාර්ගය දිගට ජල සම්ප්‍රේෂණ නළ මාර්ගය

විස්තරය

මහනුවර මහනගර සභා ප්‍රදේශයේ ජල සැපයුම් යෝජනාක්‍රම ඉදි කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය කිරීමට සහ දැනට මහනුවර මහනගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන හා නඩත්තු කරනු ලබන යෝජනා ක්‍රමවල ධාරිතා පුළුල් කිරීම හා වැඩි කිරීමටද SCDP විසින් ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබ ඇත. ඉහත සඳහන් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ගැටඹේ පිහිටි ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රාගාරයේ (WTP ) සිට හීරැස්සගල හන්දියටත්, දුම්රිය හරස් මඟ ඔස්සේ හීරැස්සගල ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයේ පහළ කොටසේ ඉදි කැරෙන ජල රැඳවුම් ටැංකිවලටත්, හීරැස්සගල පාර දිගටත් සම්ප්‍රේෂණ නළ ඇතිකිරීමට SCDP ව්‍යාපෘතිය යෝජනා කර ඇත. හීරුස්සගල පහළ කොටසේ සිට හීරැස්සගල ග්‍රා.නි. කොඉට්ඨාසයේ මධ්‍යම කොටසේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදි කිරීමට නියමිත ජල රැඳවුම් ටැංකියට තවත් සම්ප්‍රේෂණ නළයක් අතුරනු ලැබේ. ඒ අතරතුර හීරැස්සගල මධ්‍යම සහ පහළ ජල රැඳවුම් ටැංකිවල සිට හීරැස්සගල මාර්ගය ඔස්සේ, හීරැස්සගල හන්දියට සමාන්තර සම්ප්‍රේෂණ නළයක් අතුරනු ලැබේ.


සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවතේ වම් පැත්තේ, ගැටඹේ හන්දියට මීටර් 200ක් දුරින් පිහිටි ගැටඹේ ජල පවිත්‍රකරණ යන්ත්‍රාගාරය ( WTP) මහනුවර මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන ජල පවිත්‍රකරණ ඒකකයයි. 1956 දී ස්ථාපනය කරන ලද එය වරින් වර පුනරුත්ථාපනයට ලක් වී තිබේ. එහි වර්තමාන ධාරිතාව ඝන මීටර 35,000 කි. එය පිහිටා ඇති අක්කර භාගයක භූමිය මහනුවර මහනගර සභාවට අයත්ව තිබුණි. හීරැස්සගල පහළ කොටස පිහිටා ඇත්තේ හීරැස්සගල මාර්ගයේ දෙවැනි පටුමගේ සිට මීටර් 220ක් දුරින් මුහුදු මට්ටමේ සිට මී. 561 ක උසිනි. හීරැස්සගල මධ්‍යම පිහිටා ඇත්තේ හීරැස්සගල මාර්ගයේ තුන්වැනි පටුමගේ මීටර් 150ක් දුරින් මීටර් 613 හිය. ජල පවිත්‍රකරණ යන්ත්‍රාගාරයේ සිට හීරැස්සගල හන්දිය දක්වා සම්ප්‍රේෂණ නළයේ දිග මීටර 1260 ක් වන අතර හීරැස්සගල හන්දියේ සිට ජල රැඳවුම් ටැංකිවලට දිග ප්‍රමාණය මීටර 1444 කි.


යෝජිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. එනම්, ගැටඹේ ජල පවිත්‍රකරණ යන්ත්‍රාගාරයේ සිට දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඔස්සේ හීරැස්සගල හන්දියටත්, එතැන් සිට හීරැස්සගල මධ්‍යම ජල රැඳවුමටත් සම්ප්‍රේෂණ නළයක් ඇතිරීම; සහ ජල රැඳවුම් දෙකේ සිට හීරැස්සගල හන්දිය දක්වා සම්ප්‍රේෂණ නළයට සමාන්තරව බෙදාහැරීමේ නළයක් ඇතිරීම වශයෙනි. ජල පවිත්‍රකරණ යන්ත්‍රාගාරයේ සිට හීරැස්සගල හන්දිය දක්වා සම්ප්‍රේෂණ නළය පාරේ දකුණු පැත්තේ ඇවිදින මං තීරුව යටින් ඇතිරීමටත්, සම්ප්‍රේෂණ සහ බෙදාහැරීමේ නළ දෙක ම මාර්ගය දිගේ ඇතිරීමටත් සැලසුම් කර ඇත.