දුනුමඬලාව ජල පිරිපහදුව

දුනුමඬලාව ජල පිරිපහදුව පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම්

විස්තරය

දුනුමඬලාව උප ව්‍යාපෘතිය පිහිටා ඇත්තේ වෝටර් පාක් හන්දියේ සිට දළ වශයෙන් මීටර 500 ක් බටහිරට වන්නට ය. ස්ථානය දැනටමත් පවත්නා ජල සැපයුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා ඇති භූමි භාගයය. ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රාගාරය සහ යෝජිත රොන්මඩ පිරිපහදු යන්ත්‍රාගාරය මීටර් 550ක උසකින් - 80. 63795 සහ - 7.284540 හි පිහිටා ඇත. ජලයෙන් රෝග හට ගැනීම අඩුවීම මගින් දිගුකාලීන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිඵල වැඩි දියුණු කිරීමට MSL ආරක්ෂාකාරී පානීය ජල සැපයුම දායක වනු ඇත. ජලයෙන් හට ගන්නා රෝග පාලනය නිසා කාලය සහ මුදල් ඉතිරි වීමෙන් ජීවනෝපාය අවස්ථා වැඩි දියුණුවීමට අමතරව සෞඛ්‍ය ගැටලුවලින් තොර ශ්‍රමය ලබා ගැනීමේ හැකියාව මගින් විශේෂයෙන් ම දිළිඳු කුටුම්බයන්හි ළමයින්ට හා කාන්තාවන්ට ප්‍රතිලාභ සැලසෙනු ඇත. එබැවින්, දිළිඳුකම අඩු කිරීමට ද උප ව්‍යාපෘතිය දායක වනු ඇත. පිරිපහදු කොට වියළා ගොහාගොඩ බිම් පිරවුමට බැහැර කිරීමෙන් අවට පරිසරය ද වැඩි දියුණු වනු ඇති අතර දුනුමඬලාව ජලමාර්ගයට පිරිසිදු ජලය මුදාහැරිම දූෂණ පාලනයට ඉවහල් වනු ඇත.


සියයට 40 සිට 50 දක්වා ඇස්තමේන්තුගත අනාර්ථික සම්පත් නාස්තිය අඩු කරනු වස්, සැපයුම වැඩි කිරීමත්, පිරිපහදුව, ගබඩා කිරීම, තෝරාගත් සම්බන්ධතා අලුත් කිරීම, ප්‍රධාන ජල පොම්ප වැඩි දියුණු කිරීම සහ බෙදා හැරීමේ නළ මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස ගැටඹේ හා දුනුමඬලාවේ පිහිටි සිය රැස්කිරීමේ හා පිරිපහදු කිරීමේ යන්ත්‍රාගාර පුනරුත්ථාපනය සඳහා මහනුවර මහ නගර සභා ජලසම්පාදන පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීමේ හා පුනරුත්ථාපන උප ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර තිබේ. එහි අනෙක් අරමුණ වන්නේ පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම වන අතර ඒ සඳහා ව්‍යුහාත්මක නොවන ක්‍රියාමාර්ග ව්‍යාපෘති සැලැස්මට ඇතුළත් වී තිබේ. වායු මිශ්‍රණය කිරීම, කැටි ගැසීම, flocculation, අවසාදනය, පෙරහන් කිරීම සහ විෂබීජහරණය යෝජිත පිරිපහදු ක්‍රියාවලියට ඇතුළත් වේ. උප ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත අරමුණ වන්නේ තත්ත්ව වැඩි දියුණුව සහ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සහ නගරයට පැමිණෙන ජනගහනය ඇතුළුව සේවා ප්‍රදේශවල ජනතාවට සුරක්ෂිත පානීය ජලය සඳහා ඇති ප්‍රවේශය සහතික කිරීම ය. ප්‍රතිලාභී ජනගහනය බහු වාර්ගික මෙන් ම බහු ආගමික වේ. සැලසුමට නඩත්තු පහසුකම් ද ඇතුළත් වේ.