அநுராதபுர நகரம்

அனுராதபுரம் ஒன்றிணைந்த நகர அபிவிருத்த் திட்டம் (AIUDP)

PROPOSED AND COMPLETED URBAN DEVELOPMENT PROJECT – IMPLEMENTED UNDER FINANCIAL ASSISTANCE OF THE MINISTRY

எங்களை தொடர்பு கொள்ள