சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை

சூழல் மதிப்பீட்டு முகாமைத்துவ வரைச்சட்டகம்அறிக்கை பதிவிறக்கவும்

கண்டி நகர் பகுதியில் நகரத் தலையீடுகள்


வாகனப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்தல்

திட்டம் அறிக்கையை பதிவிறக்க
கட்டுகஸ்தோட்டை-திகன-ரஜவெல வீதி புனரமைப்புd ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
தர்மசோக்கா மாவத்தை ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை

வடிகால் புனரமைப்பு

திட்டம் அறிக்கையை பதிவிறக்க
மெத எல புனரமைப்பு ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
கண்டி எரி வண்டல் வடிகட்டி நிர்மாணம் மற்றும் புனர்நிர்மாணம் ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
ஹின்பன்கந்துறை ரஜபில்ல புனரமைப்பு ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
கண்டி வடிகால் வலையமைப்பு புனர் நிர்மாணம் ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை

கண்டி மாநகர நீர் வழங்கல் முறைமை - மேம்படுத்தல் மற்றும் புனரமைத்தல்

திட்டம் அறிக்கையை பதிவிறக்க
பிரதான பரிமாற்றல் திட்டம் (WTP-HG RD and along HG RD) ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
3 நீர்த்தேக்கங்களின் நிர்மாணம் ( தங்கொல்லை HG கீழ், HG நடு ) ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
துனுமடலவா குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை மற்றும் சாக்கடை சுத்திகரிப்பு ஆலை மேம்படுத்தல் திட்டம் ESR - சூழல்; நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
கடபெல் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை, கொள்திறம், மற்றும் சாக்கடை சுத்திகரிப்பு ஆலை மேம்படுத்தல் திட்டம் IEE - ஆரம்ப சூழல் பரிசோதனை

நகர தரமுயர்த்தல்

திட்டம் அறிக்கையை பதிவிறக்க
ஆத்தஸ் சீட் வீவிங் டெக் சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
குடிமை மையம் சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை


காலி நகர் பகுதியில் நகரத் தலையீடுகள்

நகர தரமுயர்த்தல்

திட்டம் அறிக்கையை பதிவிறக்க
கடற்கரை பாதை சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை

வடிகாலமைப்பு அபிவிருத்தி / வெள்ளக்கட்டுப்பாடு

திட்டம் அறிக்கையை பதிவிறக்க
மொறகொட கால்வாய் பாலம் (பெலிகஹ பாலம்) மறு ஒழுங்கு படுத்தல் சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
மொறகொட கால்வாய் பாலம் (கனம்பிடிய பாலம்) மறு ஒழுங்கு படுத்தல். சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
ககடுவவத்த பாலம் புனர் நிர்மாணம் சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
மில்லித்துவ பாலம் புனர் நிர்மாணம் சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
மொறகொட எல குறுக்கு வான் நிர்மாணம் சூழல் மதிப்பீட்டு அறிக்கை
கடுவெல புதிய கால்வாய் நிர்மாணம் IEE - ஆரம்ப சூழல் பரிசோதனை


யாழ்ப்பாண நகர் பகுதியில் நகரத் தலையீடுகள்

போக்குவரத்து மேம்பாடுகள்

திட்டம் அறிக்கையை பதிவிறக்க
புலோலி – கொடிகாமம் பாதை புனர்நிர்மாண மீள்குடியமர்த்தல் செயல் திட்டம் IEE - ஆரம்ப சூழல் பரிசோதனை