காலி நகரம்

காலி நகர் பகுதியில் நகரத் தலையீடுகள்

காலி அப்பகுதியின் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கான ஓர் அடித்தளமாக மட்டுமன்றி, வாழ்வதற்கான தன்மை கொண்ட மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க