கண்டி நகரம்

கண்டி நகர் பகுதியில் நகரத் தலையீடுகள்

கண்டி நகர் பகுதியில்;; இணைப்பு நிலையை மேம்படுத்தவும், கணிசமான அளவு நகர மாற்றத்தை அடையவும், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உறுதுணைபுரியவும் அத்துடன் பின்வரும் நடவடிக்கைகள் மூலம்; கண்டி நகர் பகுதியின் பொதுவான வாழ்வதற்குக்குகந்த தன்மையையும் முதலீட்டு கவர்ச்சியையும் மேம்படுத்தவும்; கண்டி நகர் பகுதியில் முன்னுரிமை உட்கட்டமைப்பு முதலீடுகளுக்கு உறுதுணை புரிவதை இக்கருத்திட்டத்தின் நகரத் தலையீடுகள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.