சமூக பாதுகாப்பு அறிக்கை

மீள்குடியேற்ற கொள்கை வரைச்சட்டகமஅறிக்கை தரவிறக்கம்

கண்டி நகர் பகுதியில் நகரத் தலையீடுகள்


வாகனப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்தல்

திட்டங்கள் அறிக்கை பதிவிறக்கவும்
கட்டுகஸ்தோட்டை-திகன-ரஜவெல வீதி புனரமைப்பு மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டம்
தர்மசோக்கா மாவத்தை மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டம்
கண்டி பல்வகை போக்குவரத்து முடிவிடம் (KMTT) மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டம்

வடிகால் புனரமைப்பு

திட்டங்கள் அறிக்கை பதிவிறக்கவும்
மெத எல மத்திய கால்வாய் புனர்நிர்மாணம் சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
கண்டி எரி வண்டல் வடிகட்டி நிர்மாணம் மற்றும் புனர்நிர்மாணம் சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
இரண்டு மேல் நீரோடைகள் புனர் நிர்மாணம் (கீல்பெங்கடுற, ரயபிஹில்ல) சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
கண்டி வடிகால் வலையமைப்பு புனர் நிர்மாணம் சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை

கண்டி மாநகர நீர் வழங்கல் முறைமை - மேம்படுத்தல் மற்றும் புனரமைத்தல்

திட்டங்கள் அறிக்கை பதிவிறக்கவும்
பிரதான பரிமாற்றல் திட்டம் (WTP-HG RD and along HG RD) சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
3 நீர்த்தேக்கங்களின் நிர்மாணம் ( தங்கொல்லை HG கீழ், HG நடு ) சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
துனுமடவள நீர் சுத்திகரிப்புப் பொறியின் ஸ்லஜ் பராமரிப்பு சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
குடிநீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை, கொள்திறம், தடுப்பணை மற்றும் சாக்கடை சுத்திகரிப்பு ஆலை மேம்படுத்தல் திட்டம் சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை

நகர தரமுயர்த்தல்

திட்டங்கள் அறிக்கை பதிவிறக்கவும்
ஆத்தஸ் சீட் வீவிங் டெக் சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
ஜோர்ஜ் டீ சில்வா பூங்கா ( சிவிக் ஹப் ) சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
ஏரியைச் சுற்றிய நடைபாதை (வடக்குக் கரை மேம்படுத்தல்) சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
டொம்லின் பார்க் சுருக்க மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டம்
மாநகரசபை கார் நிறுத்துமிடத்தின் கூரை பயன்பாடு தரமுயர்த்தல். சுருக்க மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டம்


காலி நகர் பகுதியில் நகரத் தலையீடுகள்;

நகர தரமுயர்த்தல்

திட்டங்கள் அறிக்கை பதிவிறக்கவும்
மதில் நடைபாதை சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை

வடிகாலமைப்பு அபிவிருத்தி / வெள்ளக்கட்டுப்பாடு

திட்டங்கள் அறிக்கை பதிவிறக்கவும்
மொரகொட எல மற்றும் குறுக்கு வடிகால்கள் அபிவிருத்தி – Package A சுருக்க மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டம்
ககடுவவத்த பாலம் புனர் நிர்மாணம் சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
மொரகொட எல மற்றும் குறுக்கு வடிகால்கள் அபிவிருத்தி மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டம்
மோத எல மற்றும் கப்பு எல மற்றும் குறுக்கு வடிகால்கள் அபிவிருத்தி சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை
மொறகொட எல மூன்று குறுக்கு பாலம் நிர்மாணம் சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை


யாழ்ப்பாண நகர் பகுதியில் நகரத் தலையீடுகள்

வாகனப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்தல்

திட்டங்கள் அறிக்கை பதிவிறக்கவும்
புலோலி – கொடிகாமம் பாதை புனர்நிர்மாண மீள்குடியமர்த்தல் செயல் திட்டம் மீள்குடியேற்ற செயல் திட்டம்

நகர தரமுயர்த்தல்

திட்டங்கள் அறிக்கை பதிவிறக்கவும்
யாழ்ப்பாணம் பொது வசதிகள் புனர் நிர்மாணம் மற்றும் கட்டுமானம் சமூக நுணுகி ஆராய்தல் அறிக்கை